Annotations

[1] De eerstvolgende vergadering van de Antwerpse groep van het Taalverbond had plaats op vrijdag 2 mei 1890. Emmanuel de Bom bracht op 5 mei verslag uit in het Maandblad van het Taalverbond, jrg. I nr. 2 (14 mei 1890), p. 23-27.
[2] De personen die in 1868 geboren waren, werden op 1 januari 1890 opgeroepen tot dienst bij de burgerwacht. Emmanuel de Bom was geboren op 9 november 1868 en werd vrijgesteld in 1898 volgens artikel 40B. Zie de informatie daarover in het Stadsarchief Antwerpen (Modern Archief, 2918/76; 2918/141).
Over enige tribulaties van De Bom bij de burgerwacht, zie 'Pleidooi voor den tuchtraad der burgerwacht van Antwerpen uitgesproken door L. Franck op 2 juni 1895', in: Taal en kultuur uit Vlaanderen (Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1914), p. 53-54. Dat pleidooi verscheen later eveneens in een bloemlezing; zie C. Raeymaeckers, Redevoeringen, 1ste bundel (Leuven, E. Amster, 1934), p. 44-47, onder de titel 'Pleidooi "Pro De Bom"'. Over de Antwerpse burgerwacht schreef A.M. de Jong een verhaaltje, getiteld Onder de Jefkes. Zie A.M. de Jong, Drie in één (Amsterdam, Querido, 1957), p. 255-277.
Voor meer gedetailleerde gegevens over de burgerwacht, zie Edm. Fecheyr, 'De burgerwacht', in: Vlaamsch België sedert 1830, dl. VI (Gent, Ad. Hoste, 1912), p. 305-317.
[3] Dat gebeurde inderdaad. Zie [1].
[4] Joris en Willem de Bom waren allebei lid van het Taalverbond
[5] Om te komen spreken voor de Antwerpse groep van het Taalverbond. Willem Geets las er op 17 mei 1890 een novelle, getiteld Ons Fientje voor. Zie het Maandblad van het Taalverbond, jrg. I nr. 3 (18 juni 1890), p. 35-36. De zitting die oorspronkelijk op 16 mei had moeten plaatsvinden, werd met een dag verdaagd. Zie de oproepbriefjes in de documentatie over het Taalverbond in het AMVC (T106/D). Over een eventuele lezing door Domien Sleeckx, algemeen voorzitter van het Taalverbond, werd niets teruggevonden.
[7] Bij diezelfde gelegenheid (zie [6]) beklemtoonde Paul Fredericq de noodzaak om een stelsel te bedenken waardoor het Taalverbond Nederlandse auteurs zou kunnen aanmoedigen. Hij stelde voor om de kosten voor het drukken van de omzendbrieven zoveel mogelijk te beperken en het algemene inkomen van het Taalverbond te gebruiken voor het aankopen van werken die door de leden van het Taalverbond werden uitgegeven en uit de lijst waarvan zij een aantal boeken zouden mogen kiezen. Zie het Maandblad van het Taalverbond, jrg. I nr. 1 (20 april 1890), p. 10.
[8] Bedoeld wordt: het plan om de Maatschappij ter bevordering der Nederlandsche Letterkunde op te richten. Zie het Maandblad van het Taalverbond, jrg. I nr. 2 (14 mei 1890), p. 27, en nr. 3 (18 juni 1890), p. 34.
[9] Gustaaf de Lattin las De rozenprijs. Blijspel in één bedrijf tijdens de zitting van de Antwerpse groep van het Taalverbond van 10, 17 of 30 mei 1890. Zie het globaal verslag over die data in het Maandblad van het Taalverbond, jrg. I nr. 3 (18 juni 1890), p. 34-36. Volgens het oproepbriefje van 29 april 1890 werd deze lezing reeds aangekondigd op de agenda voor de zitting van 29 april 1890.
[10] Men verwachtte het antwoord van Domien Sleeckx, die te Brussel woonde. Zie [5].
[11] In augustus 1890 herdacht Antwerpen de driehonderdste verjaardag van het overlijden van Christoffel Plantin. Tezelfdertijd vonden de plechtige opening van het nieuwe Museum voor Schoone Kunsten (11 augustus) en die van het Steen of het Museum voor Oudeheden (12 augustus) plaats. Zie De Vlaamsche School, III (1890), p. 63, en de Koophandel van Antwerpen (12 en 13 augustus 1890), p. 1-2.
Het denkbeeld van een internationale vergadering waar de belangen van het boekwezen besproken zouden worden was reeds twintig jaar eerder ontstaan, en herhaalde malen in het verleden werd de aandacht op de noodzakelijkheid van deze bijeenkomst gevestigd. Zie de documentatie over de Boekwezendag in het AMVC (B6676/D) en De Vlaamsche School, III (1890), p. 131-139.
Max Rooses, die de algemene secretaris was van het inrichtende comité, was de 'ziel' van deze Boekwezendag, die op 7, 8 en 9 augustus 1890 in het lokaal van het Kunstverbond in de Arenbergstraat te Antwerpen werd gehouden, onder voorzitterschap van Karel Lodewijk Ruelens. Zie De Vlaamsche Kunstbode, jrg. XX (1890), p. 425-428 en Emmanuel de Bom, Max Rooses. Rede gehouden de 15de juli 1939, overdruk uit De Vlaamsche Gids, augustus 1939 (Antwerpen, Van Uffelen en Delagarde, 1939, p. 15).
Over deze Boekwezendag bracht De Bom ook verslag uit in de NRC van 12 augustus 1890 (tweede blad C1), ter vervanging van Max Rooses, die de gewoonlijke correspondent van de NRC was. Als aanhangsel bij de boekwezendag werd in het Paleis voor Nijverheid, Kunsten en Handel de Tentoonstelling van het Boek gehouden. De expositie opende op 1 augustus haar deuren en was een internationale tentoonstelling van de boekdrukkerij, van de boekhandel en van de voortbrengselen aller kunsten en nijverheden die betrekking hadden tot het vervaardigen van het boek. Max Rooses was ook van het inrichtingscomité van deze tentoonstelling de algemene secretaris. Zie de documentatie over de boekwezendag in het AMVC (B6676/D).

Register

Naam - persoon

Bom, Emmanuel Karel De (° Antwerpen, 1868-11-09 - ✝ Kalmthout, 1953-04-14)

Bibliothecaris, journalist en schrijver. Medeoprichter van Van Nu en Straks. Gehuwd met Nora Aulit op 24/08/1901 in Antwerpen.

Bom, Georgius Franciscus De (gen. Joris) (° Antwerpen, 1866-06-03 - ✝ Antwerpen, 1926-11-10)

Broer van Emmanuel. Onderwijzer, componist en dirigent.

Gehuwd met Louisa Theresia Joris op 11/08/1892.

Bom, Guilielmus Josephus De (gen. Willem) (° Antwerpen, 1862-01-22 - ✝ Mortsel, 1938-02-22)

Onderwijzer en dichter. Broer van Emmanuel en Joris. Was actief in het Algemeen Nederlands Verbond. Publiceerde voornamelijk vaderlandse gedichten (waarvan er ettelijke werden getoonzet door L. Mortelmans, J. de Bom, J. de Klerk en K. Gras) en natuurlyriek in o.m. Vlaamsch leven, De week, Carolus en Ons woord. Bracht het beste hieruit samen in een dichtbundeltje Doorheen een leven (1932). Gehuwd met Eleonora Gogo.

Fredericq, Paul (° Gent, 1850-08-12 - ✝ Gent, 1920-03-30)

Historicus.

Geets, Willem (° Mechelen, 1838-01-20 - ✝ Mechelen, 1919-01-19)

Schilder, etser, ontwerper en schrijver.

Was te Mechelen medeoprichter van de St.-Lucasgilde en stichter van de plaatselijke afdeling van het Willemsfonds (1874). Schreef De plaatsvervanger (1867), Kwartier te huren (s.d.) en een toneelbewerking van het historisch verhaal van H.Peeters, Willem de gek (1877). Zie verder Th.-B., Bénézit.

Lattin, Gustaaf De (° Antwerpen, 1858-01-01 - ✝ Antwerpen, 1918-01-21)

Schrijver, voornamelijk van vrij realistische toneelstukken, o.a. van het door herhaalde opvoeringen in de Antwerpse Poesje bekend gebleven poppenspel De leeuw van Vlaanderen (1894). Mederedacteur van Het tooneelblad (1896-1907), orgaan van de Zuid-Nederlandsche Toneelbond. Bestuurde met zijn vriend F.van Laer van 1905 tot 1912 de Koninklijke Nederlandsche Schouwburg te Antwerpen, waar hij een drastische repertoirevernieuwing doorvoerde. Was vast correspondent voor Antwerpen van Het algemeen handelsblad van Amsterdam.

Rooses, Max (° Antwerpen, 1839-02-10 - ✝ Antwerpen, 1914-07-15)

Kunsthistoricus en criticus.

Vader van Rosa Rooses.

Rosseels, Emmanuel (° Antwerpen, 1818-07-11 - ✝ Antwerpen, 1904-12-02)

Schrijver en effektenmakelaar.

Ruelens, Charles Louis (° St.Jans-Molenbeek, 1820-05-22 - ✝ St.Joost-ten-Node, 1890-12-08)

Ambtenaar.

Studeerde rechten in Leuven. Sedert 1852 verbonden aan de Koninklijke Bibliotheek te Brussel; werd er in 1873 conservator van de handschriften. Schreef tal van werken op het gebied van de kunstgeschiedenis en de aardrijkskunde. Maakte samen met o.a. P.Génard en M.Rooses deel uit van de commissie belast met de uitgave van de Codex diplomaticus Rubenianus (1887-1909). Schreef o.m. Histoire de l'imprimerie et des livres (1875).

Sleeckx, (jan Lambrecht) Domien (° Antwerpen, 1818-02-02 - ✝ Luik, 1901-10-15)

Onderwijzer, journalist en schrijver.

Titel - krant/tijdschrift

Jaarboek Van Het Taalverbond

Verscheen in 1889 en 1890 bij J.Vuylsteke en bevatte verordeningen en verslagen, alsmede een van een korte bibliografie voorziene naamlijst van de leden. Het grootste deel van de jaarboeken werd voorbehouden aan creatieve bijdragen van de leden. Vanaf 1890 (april) werd het Jaarboek vervangen door het Maandblad van het Taalverbond.

Koophandel Van Antwerpen, De. Dagblad Voor Politiek, Nijverheid, Kunst En Landbouw Van Antwerpen (° 1863 - ✝ 1897)

'Dagblad voor Politiek, Nijverheid, Kunst en Landbouw van Antwerpen'. Doctrinair-liberaal dagblad.

Maandblad Van Het Taalverbond (° 1890 - ✝ 1895)

Op voorstel van H. Langerock (secretaris van de Brusselse groep) werd het Jaarboek van het Taalverbond vervangen door een maandelijks bulletin, waarin gedetailleerd verslag werd uitgebracht over de vergaderingen die in de diverse groepen werden belegd. De administratie berustte bij Fr. van Cuyck. In tegenstelling tot de Jaarboeken bevatten de Maandbladen geen literair gedeelte meer. In plaats daarvan gaf het Taalverbond jaarlijks minstens één werk van een van zijn leden in eigen beheer uit (b.v. Uit het leven door L. Smits en Volksgeneeskunde in Vlaanderen door A. de Cock).

Nieuwe Rotterdamsche Courant (° 1844 - °)

Liberaal dagblad, na fusie in 1970 NRC-HANDELSBLAD.

Vlaamsche Kunstbode, De (° 1870 - ✝ 1913)

Maandblad.

Vlaamsche School, De (° 1855 - ✝ 1901)

Tijdschrift voor kunsten, wetenschappen, letteren, oudheidkunde en kunstnijverheid.

Naam - instituut/vereniging

Cercle Artistique, Litteraire Et Scientifique D'anvers (° 1852 - ✝ 1969)

Vereniging op 10 mei 1852 opgericht onder voorzitterschap van J.F. Loos, toenmalig burgemeester, met de bedoeling tegenover de uitgesproken zich 'flamingantisch bewegende' literatoren en kunstenaars een zich - op burgerlijk hoger vlak - manifesterende groepering te vormen die, naast de beoordeling van kunstwerken, de evolutie van de wetenschap in het bereik van het Antwerpse 'society'-leven wou brengen. De 'Cercle' ontplooide al zeer vlug een merkwaardige aktiviteit door o.a. tentoonstellingen en lezingen (o.a. van Multatuli, Mallarmé en Verlaine). Ook Vlaamse manifestaties kwamen, zij het minder veelvuldig, aan de beurt: zo had in 1913 in de 'Cercle' de eerste openbare vergadering van de Vereeniging voor Beschaafde Omgangstaal plaats. Men wenste ook, na het teloorgaan, tijdens de jaren twintig van het Théâtre des Variétés aan de Meir, het Franse boulevardtheater zijn kansen te blijven gunnen. Dit bleek niet erg winstgevend, en in 1964 moest ook het ter hulp gekomen Centre Culturel d'Uccles de pogingen staken; de 'Cercle' werd definitief opgeheven in december 1969. Het archief- en documentatiemateriaal van de Cercle Artistique bevindt zich in het AMVC; de onroerende goederen kwamen in handen van het Antwerps provinciebestuur dat er onder de benaming Arenberg zijn Reizend Volkstheater in onderbracht en van het hele complex een cultureel centrum maakte.

Maatschappij Tot Bevordering Der Nederlandsche Letterkunde (° 1890 - °)

Taalverbond, Het (° 1887 - ✝ –, 1900)

Liberale vereniging.