<Resultaat 938 van 1419

>

Waarde Heer Verwey,
Hiernevens zend ik U de afdrukken van "Kosmos".[1] Het mag me niet euvel geduid worden zoo ze wat laat komen: een brand in de drukkerij heeft daar gedurende eenige dagen 't werk doen stilstaan.
Ons tijdschrift gaat heel goed: het begint zich te verspreiden in het buitenland, & binnenkort zullen we tot 350 abonnés geraken. Het eerstkomend nr verschijnt met een plaat van Jan Veth & eene van Ch[arles] Ricketts.[2]
Nr IV zal uitvoerig besproken worden in De Nieuwe Gids door... Roosdorp.[3] Een aftakeling, natuurlijk (Ik hoop dat 't een aftakeling zijn zal). Maar wij kunnen toch niet gaan discuteeren met R[oosdorp] iemand die zelfs niet bestaat.
Ik weet niet wat men doorgaans in Holland zegt van den laatsten N[ieuwe Gids] Hier wordt die scheldpartij niet erg dithyrambisch beoordeeld.[4] Vechten is soms goed, maar werken is beter. En men acht Pet Tideman een zeer droef verschijnsel in 't einde dezer eeuw...[5]
"Van Nu & Straks" heeft in die persoonlijke veeten niets te zien, & zal zich buiten — &, indien mogelijk boven — dat gekijf houden. Met een degelijk dubbel nr voor den dag komen schijnt me de beste houding.[6] Als we dan aangevallen worden kunnen we nog altijd overgaan tot een polemiek.
Vriendschappelijk
Gust Vermeylen

Annotations

[1] Albert Verwey, 'Kosmos', in: Van Nu en Straks, 4 [1893], p. 2-14.
[4] Het oktober-nummer van De Nieuwe Gids was inderdaad voor meer dan de helft gevuld met scheldpartijen van Kloos en Tideman, in proza en poëzievorm. Zie brief 273, noot 2; brief 275bis, noot 5 en brief 285, noot 9.

Register

Naam - persoon

Vermeylen, August. (° Brussel, 1872-05-12 - ✝ Ukkel, 1945-01-10)

Hoogleraar, kunsthistoricus en schrijver. Medeoprichter van Van Nu en Straks. Gehuwd met Gabrielle Josephine Pauline Brouhon op 21/09/1897.

Veth, Jan Pieter (° Dordrecht, 1864-05-19 - ✝ Amsterdam, 1925-08-01)

Schilder.