<Resultaat 6 van 1419

>

Waarde Heer & Vriend,
Nu de Kooph[andel] ook mijn berichten over de tijdschriften weigert — wat mij langs éen enkele zijde niet onwelkom is — wensch ik U 't volgende besluit in overweging te geven.[1]
Ik ga schrijven aan de uitgevers dat, indien zij nog langer hunne uitgaven, aangekondigd wenschen, zij deze rechtstreeks aan 't bureel v/ den Kooph[andel] dienen te zenden.[2]
Aan Belfort en Dietsche Warande houd ik volstrekt niet — zelfs doen ze mij vaak een kostelijken tijd " reukeloos ontverspillen" of maken mij maar knorrig, door hun onzin. [3]
Tijdschriften lezen is ook een passie.[4]
De Toekomst beteekent weinig;[5] Volkskunde is zeer belangwekkend en kost weinig genoeg opdat ik mij abonneere. [6]
Alleen Ned[erlandsch] Museum en Dichthalle hadde ik graag behouden. Patientie! 'k zal ze op de Bibliotheek lezen...
Wilt Gij dit den h[ee]r B[illiet] mededeelen.[7]
Alleen de 2 laatstgemelde tijdschriften die naar 't einde van hun jaarg[ang] loopen zal ik blijven ontvangen tot dàn toe; wilt ge zoo goed zijn de K[oophandel] te verzoeken den inhoud zoolang op te nemen?[8]
Uw verkleefde
Em[manuel] K[arel] de Bom

Annotations

[1] Langs welke zijde die weigering van de Koophandel van Antwerpen hem niet onwelkom was, legde De Bom een dag later uit in zijn brief aan Max Rooses. Zie brief 9.
[2] Emmanuel De Bom schreef waarschijnlijk nooit aan de uitgever (zie brief 9). Ook besprak hij nog enkele tijdschriften in de Koophandel van Antwerpen (1890). Zie verder [8].
[3] Beide tijdschriften hadden een uitgesproken klerikale strekking.
[4] Emmanuel de Bom maakt hier waarschijnlijk een allusie op een vroegere brief aan Rooses, waarin hij zei dat dagbladen lezen een ware passie van hem was. Die brief dateert van 9–10 december 1889 (AMVC, B708, 30939/92).
[5] Het tijdschrift De Toekomst was een vakblad voor het onderwijzend personeel en behandelde bijna uitsluitend problemen met betrekking tot het onderwijs.
[6] Tot dan toe had De Bom meegewerkt aan dit folkloristische blad, dat rechtstreeks tot zijn interessesfeer behoorde, als lid van de afdeling Volkskunde van de Antwerpse groep van het Taalverbond. In 1889 waren van hem in Volkskunde verschenen: 'Vertelsels van 't schoenmakerken' en 'Sagen. Het begijntje'. In samenwerking met Pol de Mont, hoofdredacteur van Volkskunde, werden gepubliceerd: 'Vertelsels. De kraai en de puit', 'Vertelsels. De vos en de beer en het tobbeken vet' en 'Vertelsels. Van den haan, den vlegel en de pik'. Zie de Bibliografie van en over Emmanuel de Bom, p. 65-66, nr. 202-206.
Hoewel de abonnees op De Toekomst Volkskunde kosteloos onder dezelfde kaft werd bezorgd, bestond Volkskunde ook als afzonderlijk tijdschrift. Zie verder over beide tijdschriften brief 13, noot 4.
[8] In de Koophandel van Antwerpen van 5 februari 1890 besprak Emmanuel de Bom in 'Kunst– en letternieuws' de tiende en elfde aflevering van de lopende jaargang van het Nederlandsch Museum samen met het eerste nummer van het nieuw verschenen tijdschrift Land en volk. In de Koophandel van Antwerpen van 16 april 1890 besprak hij de twaalfde aflevering van het Nederlandsch Museum en de eerste aflevering van de dertiende jaargang van Nederlandsche Kunst– en Dichthalle, die in april 1890 was verschenen. Deze twee bijdragen tekende hij met de letter 'M'. In het tweede semester van 1890 werden geen tijdschriftbesprekingen van De Bom in de Koophandel van Antwerpen aangetroffen.

Register

Naam - persoon

Billiet, Paul (° Antwerpen, 1838-02-14 - ✝ Antwerpen, 1918-11-01)

Schrijver en journalist.

Bevriend met Fr.van Hoof met wie hij in 1890 in de raad van beheer van de Antwerpse vereniging Les Amis des Orphelins zetelde. Liberaal voorman. Van 1858 tot 1862 medewerker aan De Grondwet o.l.v. J.van Rijswijck Sr. Redacteur (1863 - 1876) en hoofdredacteur (1876 - 1894) van De Koophandel van Antwerpen. Daarna Antwerps correspondent van De Vlaamsche gazet (Brussel) en Het laatste nieuws (id.). Was achtereenvolgens secretaris (1885), voorzitter van de Antwerpse afdeling (1890) en algemeen voorzitter (1894) van het Belgisch Komiteit der Drukpers. Kwam in De Koophandel van Antwerpen herhaaldelijk op voor het Nederlands toneel in Antwerpen en speelde een belangrijke rol bij de oprichting van de Vlaamse Opera aldaar. Schreef zelf ook toneelstukken o.m. Help U zelven (1867) Belofte maakt schuld (1872) en Liederik de rentmeester (1875). Vertaalde Frans en Duits toneelwerk.

Bom, Emmanuel Karel De (° Antwerpen, 1868-11-09 - ✝ Kalmthout, 1953-04-14)

Bibliothecaris, journalist en schrijver. Medeoprichter van Van Nu en Straks. Gehuwd met Nora Aulit op 24/08/1901 in Antwerpen.

Mont, Maria Polydoor Karel De (gen. Pol) (° Wambeek, 1857-04-15 - ✝ Berlijn, 1931-06-29)

Schrijver, kunsthistoricus en journalist.

Rooses, Max (° Antwerpen, 1839-02-10 - ✝ Antwerpen, 1914-07-15)

Kunsthistoricus en criticus.

Vader van Rosa Rooses.

Titel - krant/tijdschrift

Belfort, Het

1886 - 1899

Literair maandblad, na 1899 gefusioneerd met Dietsche Warande.

Dietsche Warande (° 1855 - ✝ 1899)

Literair tijdschrift, na 1899 gefusioneerd met Het Belfort.

Koophandel Van Antwerpen, De. Dagblad Voor Politiek, Nijverheid, Kunst En Landbouw Van Antwerpen (° 1863 - ✝ 1897)

'Dagblad voor Politiek, Nijverheid, Kunst en Landbouw van Antwerpen'. Doctrinair-liberaal dagblad.

Land En Volk (° 1890 - ✝ 1896)

Veertiendaags geïllustreerd jongerenblad dat te Gent bij Ad.Hoste werd uitgegeven. De leiding berustte bij onderwijsmensen als J.Kesler. Andere leden van de redactie waren P.Anri, J.M.Brans, L.Teirlinck en Fr. van Steenweghen; ook H. Swarth werkte eraan mee.

Nederlandsch Museum (° 1874 - ✝ 1894)

Gents liberaal tijdschrift.

Nederlandsche Dicht- En Kunsthalle (° 1878 - ✝ 1897)

Cultureel maandblad.

Toekomst, De (° 1857 - ✝ 1898)

Maandschrift dat door J.M.Dautzenberg en J.F.Jacobs gesticht werd als "tijdschrift voor onderwijzers". Achtereenvolgens te Gent, Brussel, Antwerpen, Leuven en opnieuw te Gent uitgegeven, breidde het zijn interessesfeer uit tot het in 1894 "tijdschrift voor opvoeding en onderwijs, taal- en letterkunde, land- en volkenkunde, kunst en wetenschappen" werd, dat tweemaal per maand verscheen en een tijdlang elke maand in bijlage een exemplaar van Volkskunde van P.de Mont en A.de Cock bevatte. Het motto bleef doorheen de negen reeksen gelijk: "Onderwijs door de moedertaal". Vanaf 1879 propageerde het voornamelijk de liberale onderwijsopvattingen. Redacteurs waren o.a. A.Cornette, P.de Mont en A.de Cock.

Volkskunde. Tijdschrift Voor Nederlandsche Folklore. (° 1888 - ✝ 1914)

'Tijdschrift Voor Nederlandsche Folklore'.

Door P.de Mont en A.Gittée gesticht. A.de Cock werd in 1894 redacteur en bleef tot zijn dood in 1921 aan het tijdschrift verbonden. Van 1914 tot 1920 hield het tijdschrift op te verschijnen. Sedert 1920 verscheen het opnieuw onder de titel Nederlandsch tijdschrift voor volkskunde. Van 1936 tot 1938 werd de redactie geleid door V.de Meyere en J.de Vries. In 1940 begon een nieuwe reeks, getiteld Volkskunde. Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van het volksleven, onder redactie van J.de Vries, J.Fr.Gessler, P.de Keyser en M.de Meyer. Redactiesecretarissen waren P.J.Mertens en K.C.Peeters.

Naam - instituut/vereniging

Taalverbond, Het (° 1887 - ✝ –, 1900)

Liberale vereniging.