<Resultaat 34 van 1419

>

Waarde Heer en Vriend!
Oh, la gentille farce! Neen, maar dat moet ik U vertellen!
Zoowat 8 à 10 dagen geleden schreef ik, met 7 haasten, op mijn bureel 't volg[end] artikeltje voor den Koophandel.[1] Denzelfden dag zond ik 't, met de motie "Dringend". Immers, op die wijze kregen de schoolbestuurders tevens bericht van 't benoemen der Commissie van onderzoek der prijsboeken en van mijn wenschen.[2] Dat ware prettig geweest.
Maar 'k rekende zonder de ploertigheid van... ja, 'k hoef niet te zeggen wie[3]"men noemt geen naam, vereeuwigd voor heel d'aard" en de schoolvosserij van den Inspecteur van Hoof.[4]
B[illiet] had zich de eerste 8 dagen niet eens de moeite gegeven mijn proza te lezen! Eindelijk onderwierp hij het stuk aan zijn intieme, v[an Hoof]
Ziehier 't advies dier heeren:
van H[oof] is bij mij gekomen en heeft mij, vertrouwelijk op mijn schouder kloppend, zeer heusch verwittigd dat het er niet door kon, hoor! hij wil niet dat de onderwijzers zich daar zelven meê inlaten, zegt hij; en hij denkt er waarschijnlijk bij: ik zal hun wel de pap in den mond geven! Nooit zoo'n philister gezien!
Billiet is beter nog: volgens hem is het artikel "vol steken op d'onderwijzers. — ja, ja — lees het maar eens na, ge zult zien: vol steken!"
Nu heb ik de eer U mijn misschien reeds wormstekig artikel over te maken, ten titel van curiositeit en tot meerdere stichting over onze dagbladredacteuren.
Quousque tandem..![5] (uit Larousse, hoor, dat Latijn!)
Ik zou mijn boutade eens aan Schepen v[an] Rijsw[ijck][6] willen toonen,[7] en het dan — indien Gij 't althans niet afkeurt — naar 't Volksbelang zenden.
Van harte
Uw zeer verkleefde
Em[manuel] K[arel] de Bom

Annotations

[1] Dit artikeltje, dat door De Hoophandel van Antwerpen werd geweigerd, verscheen uiteindelijk in Het volksbelang op 17 mei 1890 (p. 3), en was getiteld Een praatje over fantasie en over aanmoediging van letterkunde, naar aanleiding van prijsboeken. De Bom ondertekende het artikel met 'X'.
[2] In het Maandblad van het Taalverbond werd op 14 mei (jrg. I nr. 2, p. 20) meegedeeld dat Pol de Mont in de jaarvergadering van het Taalverbond op 7 april 1890 voorstelde om aan het stadsbestuur te vragen om ter aanmoediging van de letterkunde een commissie samen te stellen uit een gelijk aantal liberalen en katholieken, die de letterkundige werken die staat en gemeente bij prijsuitdelingen of andere gelegenheden toekenden, zou onderzoeken. Tot dan toe was dat volgens hem op de meest partijdige wijze gebeurd.
[3] De Bombedoelt Paul Billiet, hoofdredacteur van de Koophandel van Antwerpen, die het artikel van De Bom afwees.
[4] Frans van Hoof zou volgens De Bom een vriend van Paul Billietzijn.
[5] De Bom citeert Cicerco: 'Quousque tandem, abutere Catilina patientia nostra'. De Bom had al lang moeilijkheden met Billiet. Zie brief 3, noot 2.
[6] Ook Jan van Rijswijck, die sedert 1889 te Antwerpen schepen van onderwijs was, had bepaalde connecties met de Koophandel van Antwerpen, als voormalig redactielid van De kleine gazet. Zie brief 3, noot 2.

Register

Naam - persoon

Billiet, Paul (° Antwerpen, 1838-02-14 - ✝ Antwerpen, 1918-11-01)

Schrijver en journalist.

Bevriend met Fr.van Hoof met wie hij in 1890 in de raad van beheer van de Antwerpse vereniging Les Amis des Orphelins zetelde. Liberaal voorman. Van 1858 tot 1862 medewerker aan De Grondwet o.l.v. J.van Rijswijck Sr. Redacteur (1863 - 1876) en hoofdredacteur (1876 - 1894) van De Koophandel van Antwerpen. Daarna Antwerps correspondent van De Vlaamsche gazet (Brussel) en Het laatste nieuws (id.). Was achtereenvolgens secretaris (1885), voorzitter van de Antwerpse afdeling (1890) en algemeen voorzitter (1894) van het Belgisch Komiteit der Drukpers. Kwam in De Koophandel van Antwerpen herhaaldelijk op voor het Nederlands toneel in Antwerpen en speelde een belangrijke rol bij de oprichting van de Vlaamse Opera aldaar. Schreef zelf ook toneelstukken o.m. Help U zelven (1867) Belofte maakt schuld (1872) en Liederik de rentmeester (1875). Vertaalde Frans en Duits toneelwerk.

Bom, Emmanuel Karel De (° Antwerpen, 1868-11-09 - ✝ Kalmthout, 1953-04-14)

Bibliothecaris, journalist en schrijver. Medeoprichter van Van Nu en Straks. Gehuwd met Nora Aulit op 24/08/1901 in Antwerpen.

Hoof, Frans Van (° Antwerpen, 1842-06-13 - ✝ Antwerpen, 1920-02-17)

Onderwijzer en sinds 1884 inspecteur van het gemeentelijk onderwijs te Antwerpen.

Kreeg zijn opleiding aan de Rijksnormaalschool te Lier. Stichtte in 1872 met enkele collega's, onder wie K.Weyler, het pedagogisch tijdschrift De beschaving (1875-1876). Medewerker aan De Koophandel van Antwerpen waarin hij soms de kunstrubriek verzorgde. Was in 1874 een van de stichters van de vrijzinnige en vlaamsgezinde Mertensvereniging, in het bestuur waarvan ook zijn vriend P.Billiet zetelde.

Mont, Maria Polydoor Karel De (gen. Pol) (° Wambeek, 1857-04-15 - ✝ Berlijn, 1931-06-29)

Schrijver, kunsthistoricus en journalist.

Rijswijck, Jan Van (° Antwerpen, 1853-02-14 - ✝ Testelt, 1906-09-23)

Advocaat en burgemeester van Antwerpen.

Titel - krant/tijdschrift

Kleine Gazet, De (° 1874 - ✝ 1888)

Antwerps liberaal dagblad.

Koophandel Van Antwerpen, De. Dagblad Voor Politiek, Nijverheid, Kunst En Landbouw Van Antwerpen (° 1863 - ✝ 1897)

'Dagblad voor Politiek, Nijverheid, Kunst en Landbouw van Antwerpen'. Doctrinair-liberaal dagblad.

Maandblad Van Het Taalverbond (° 1890 - ✝ 1895)

Op voorstel van H. Langerock (secretaris van de Brusselse groep) werd het Jaarboek van het Taalverbond vervangen door een maandelijks bulletin, waarin gedetailleerd verslag werd uitgebracht over de vergaderingen die in de diverse groepen werden belegd. De administratie berustte bij Fr. van Cuyck. In tegenstelling tot de Jaarboeken bevatten de Maandbladen geen literair gedeelte meer. In plaats daarvan gaf het Taalverbond jaarlijks minstens één werk van een van zijn leden in eigen beheer uit (b.v. Uit het leven door L. Smits en Volksgeneeskunde in Vlaanderen door A. de Cock).

Volksbelang, Het (° 1867 - °)

Vlaams liberaal weekblad.

Naam - instituut/vereniging

Taalverbond, Het (° 1887 - ✝ –, 1900)

Liberale vereniging.