<Resultaat 56 van 1419

>

Waarde Vriend
Ik zou willen twee brieven schijven: 1º aan E[mmanuel Karel] De Bom schrijver enz[ovoort enzovoort] Redacteur van "Ons Tooneel", de Vrije Kunst enz[ovoort] 2º Aan mijn braven Vriend De Bom. Aan den eersten zal ik zeggen dat hij wel eens de fameuze komissie van het Vakwoordenboek zou kunnen bijeenroepen.[1] Aan den zelfden dat ik nooit een lijn zal schrijven in "De Vrije Kunst".[2] Hierover wil ik nu wat langer uitweiden.
  • a) Piet Van Assche is vrij onbekend. Eenige versjes in Flandria en daarmee is 't al, geloof ik.[3]
  • b) Snotneus Vermeylen zal ik nooit tot mijn rechter verheffen. Ik erken zijn groot talent, en ik vergelijk niet.
Nu schrijf ik voor den vriend. Heb ik wetens en willens gelogen, toen ik verklaarde dat Jong Vlaanderen zou bestaan[?] Neen! Kopij ontbrak, anders niet als kopij. Op eigene kosten deel ik aan de inschrijvers "Suzanne de Linières"[4] uit met een duidelijk antwoord op een onduidelijken omzendbrief, geteekend Vermeylen en De Raet (Twee schuivers).[5]
Geld is er niet te kort en het zal er niet te kort wezen zoolang ik in den allergunstigsten tegenwoordigen toestand verkeer.
Gij ontvlucht Mechelen en uw onmeedogend non possumus grieft me zeer. Zult gij op 't souper zijn bij Suzanne's verschijnen[?] 't is binnen een maand en gij kunt over het datum beschikken.[6]
Ik zal Heymans eens op zijn plaats zetten. Ik heb hem reeds tien malen gevraagd naar de "Danse"[7] en hij doet net als of hij dood was. Mijn schuld is het niet. Gij moogt het gelooven[.]
Zal mijn gekrabbel u bewijzen dat ik ijlings dezen brief tot u richtte uit plicht? Ik wil het denken en ik reik u allervriendschappelijkst, mijn Waarde Vriend Karel, mijn broederlijke hand.
H[ubert] Langerock

Annotations

[2] De Bom en Vermeylen hadden de medewerking van Langerock aan Vrije Kunst overwogen. Zie brief 55.
[3] Piet Van Assche publiceerde in Flandria de volgende bijdragen: 'Waar de vogeltjes zingen' (jrg. V, nr. 209, 1 september 1889, p. 413), 'De maaier' (jrg. V, nr. 220, 17 november 1889, p. 541), 'Eene Vlaamsche herberg', 'Zij zit in het geurige prieeltje... en 'De vogel drinkt uit het roosje' (jrg. VI, nr. 229, maart 1890, p. 57).
[5] Die omzendbrief werd niet teruggevonden. In Louis Sourie, Van Nu en Straks. Historiek en betekenis (Kortrijk, J. Vermout, 1953), p. 170, noot 89 wordt wel vermeld dat Lodewijk de Raet en August Vermeylen op 14 februari 1890 volgend schrijven rondstuurden: "Wij denken U te moeten bekend maken dat wij sinds 25 Januari l.l. geen deel meer uitmaken van den opstelraad van "Jong Vlaanderen". Wij deelen dus hoegenaamd geen verantwoordelijkheid meer van deze uitgave. Wij bedanken te dezer gelegenheid de abonnenten die, om onzentwille het blad ondersteunden en teekenen met hoogachting (Lodewijk de Raet en August Vermeylen)."
Het nummer 9 van Jong Vlaanderen, dat verscheen op zondag 26 januari 1890, was inderdaad het laatste nummer dat op naam van de drie redacteurs verscheen. Voor de nummers 10, 11, 12 en 13 (de laatste vier dus) was Langerock de enige opsteller. De reden van hun onenigheid is niet bekend.
[6] Suzanne de Linières verscheen tijdens de eerste helft van december 1890. Zie Het volksbelang van 13 december 1890, p. 4. Het werk werd hier en daar besproken, onder meer door Frans van den Weghe in het Nederlandsch Museum (3de reeks, IV, deel 2 (1890), p. 380-383) en door Willem de Zwijger — wellicht een (onbekend) pseudoniem — in De portefeuille (jrg. XII, nr. 47, 21 februari 1891, p. 594). De nieuwe gids meldde in het tweede nummer van de zesde jaargang (1 december 1890) het boek te hebben ontvangen om te recenseren, maar wijdde er verder geen bespreking aan (p. 314).

Register

Naam - persoon

Assche, Piet Van (° Burcht, 1867-12-16 - ✝ Antwerpen, 1950-02-05)

Schrijver en journalist.

Bom, Emmanuel Karel De (° Antwerpen, 1868-11-09 - ✝ Kalmthout, 1953-04-14)

Bibliothecaris, journalist en schrijver. Medeoprichter van Van Nu en Straks. Gehuwd met Nora Aulit op 24/08/1901 in Antwerpen.

Heymans, Victor (° Mechelen, 1861-07-28 - ✝ Antwerpen, 1927-11-19)

Leraar, drukker-uitgever en journalist.

Studeerde aan de ULB. Was leraar in Tienen, St.-Hubert, Thuin en Beauraing. Nam in 1889 te Mechelen de drukkerij van J. Bollen over. Gaf er naast werk van A.Cortvriendt, V.van de Walle en H.Langerock, nog 31 dagbladen en tijdschriften uit, waaronder De maneblusscher, een van de oudste Mechelse dagbladen en in de jaren 1889-1892 het voornaamste politiek orgaan aldaar. Was actief liberaal. Drukte een groot aantal pamfletten tegen het klerikalisme en voor het algemeen stemrecht. Stichtte de Vlaamse liberale vereniging Liberale Voorwacht, en was de oprichter van een der eerste liberale werkliedensyndicaten. Was lid van het Taalverbond en in 1890 secretaris van de Mechelse afdeling van het Willemsfonds. Vestigde zich in 1912 in Brussel, waar hij sinds 1907 leraar was aan de Normaalschool. Werd in 1919 algemeen secretaris van het Liberaal Vlaams Verbond, een post die hij tot aan zijn dood bleef bekleden. Werd in 1925 hoofdredacteur van het toen te Antwerpen uitgegeven Volksbelang en was een belangrijk medewerker van Het laatste nieuws.

Langerock, Huibert (° Aalst, 1869-11-03 - ✝ (uitgeweken naar Noord-Amerika),)

Auteur.

Raet, Lodewijk De (° Brussel, 1870-02-17 - ✝ Vorst (Brussel), 1914-11-24)

Economist.

Studiegenoot van A.Vermeylen en J.Dwelshauvers op het Brussels Atheneum en aan de ULB, medestudent van J.Dwelshauvers, A.Walravens en H.Köttlitz in het Collegio dei Fiammenghi in Bologna (J.Jacobsstichting) in 1892-1893.

Vermeylen, August. (° Brussel, 1872-05-12 - ✝ Ukkel, 1945-01-10)

Hoogleraar, kunsthistoricus en schrijver. Medeoprichter van Van Nu en Straks. Gehuwd met Gabrielle Josephine Pauline Brouhon op 21/09/1897.

Weghe, Frans Van Den (° St.-Jans-Molenbeek, 1868-02-08 - ✝ Eindhoven, 1937-03-08)

Leraar en schrijver.

Titel - krant/tijdschrift

Flandria (° 1885 - ✝ 1889)

Brussels liberaal tijdschrift.

Jong Vlaanderen (° 1881 - ✝ –, 1882)

Tijdschrift.

Nederlandsch Museum (° 1874 - ✝ 1894)

Gents liberaal tijdschrift.

Ons Tooneel (° 1890 - ✝ 1891)

Antwerps weekblad onder redactie van L. Krinkels (hoofdopsteller), E. de Bom en A. Vermeylen. Bracht informatie over de toestand van het toneel in binnen- en buitenland. Naast de drie redacteurs leverden verder nog bijdragen: J. de Bom (onder pseudoniem Zors), J.T. Grein, Panurge (pseudoniem van A. Vermeylen?) en enkele onbekenden (misschien, de redacteurs zelf) die schreven onder de pseudoniemen Ariestark, R. Cavalier, Diecsar Sandor. Van het tijdschrift verschenen zeventien nummers.

Portefeuille, De (° 1879 - ✝ 1894)

Letterkundig weekblad dat tot 1880 in Arnhem verscheen, en nadien in Amsterdam. In 1894 droeg het als ondertitel Weekblad voor tooneel en letteren; stond toen onder de redactie van T.H. de Beer.

Volksbelang, Het (° 1867 - °)

Vlaams liberaal weekblad.

Vrije Kunst

Tijdschrift dat in 1890 werd gepland doch nooit werd uitgegeven. Initiatiefnemer daartoe was P.van Assche. De redactie zou bestaan uit P.van Assche, E.de Bom en A.Vermeylen. De opname van P.de Mont werd in beraad gehouden. Ook C.Buysse en H.Langerock werden uitgenodigd om aan de redactie deel te nemen. Buysse aanvaardde en Langerock weigerde. Als leuzen werden voorgesteld: "Hoogmoedighlic!" en "Volg de vrije bane waarop de vrije geest U leidt!" (Poesjkin). Voor het drukken en uitgeven werd aan X.Havermans (later uitgever van Van Nu en Straks, 1ste reeks), A.Hoste en S.Warendorf (Ned.) gedacht. Het eerste nummer was gepland als dubbelnummer waarin bijdragen zouden voorkomen van A.Vermeylen, P.van Assche, E.de Bom, C.Buysse en H.Bossiers die eveneens deel zou uitmaken van de redactie. Het plan in bovenstaande vorm viel definitief in duigen, toen bleek dat P.van Assche tijdens de onderhandelingen i.v.m. Vrije kunst, zonder de medewerkers hierin te kennen, De vrije vlucht op touw had gezet. A.Vermeylen en E.de Bom werkten nochtans in stilte verder aan Vrije-kunst-plannen: einde 1890 stelden Vermeylen en De Bom een nieuw project op voor de wedergeboorte van Vrije kunst. Hieruit bleek hoe het geplande tijdschrift, hoewel grootser en ruimer opgevat, in het verlengde zou liggen van Jong Vlaanderen en reeds anticipeerde op het latere Van Nu en Straks.