<Resultaat 69 van 1419

>

Mijnheer E[mmanuel Karel] de Bom
T[er Stede]

Over verscheidene maanden heb ik U, op aanbeveling van den Heer Pol de Mont, eenen afdruk van mijn werk over Klaus Groth overhandigd, onder Uwe welwillende verzekering hetzelve in Koophandel,[1] Vlaamsche School[2] of eenig ander tijdschrift te zullen bespreken.
Deze belofte hebt gij herhaaldelijk; in Januari, Februari, Maart, April, Mei.... hernieuwd,[3] waarvoor ik U danken moet, vermits het toch zoo makkelijk geweest ware rechtuit te verklaren dat gij niet wildet, niet kondet, of om welke reden ook, niet mocht.
Intusschen
Intusschen hebt gij niets gedaan; dit is Uw recht, in alle geval Uwe zaak. En dewijl nu door de beoordeeling van De Mont zelven in de Toekomst[4] en die van anderen in alle nieuwsbladen en tijdschriften der stad,[5] op één na,[6] de Uwe zooveel minder gewenscht wordt, zoo wil ik U gaarne van alle verdere moeite bevrijden, om naar tijd, lust en vervelende uitvluchten te zoeken.
Ik schenk U dus bij dezen Uwe te lichtzinnig verpande vrijheid terug, en moet ten slotte slechts nog aandringen op spoedige teruggave der U ter inzage verstrekte stukken, waarvan sommige voor mij van overwegend belang zijn.[7]
Aanvaard mijne beleefde groetenis.
C[onstant Jacob] Hansen

Annotations

[1] Van Emmanuel de Bom verscheen er geen bespreking over het boek in de Koophandel van Antwerpen. Zie brief 11, noot 2.
[2] Op het ogenblik dat De Bom deze brief ontving, was het nummer van De Vlaamsche School waarin zijn bespreking stond nog niet verschenen. Zie brief 4, noot 1.
[3] Er werden enkel brieven van De Bom aan Hansen teruggevonden uit januari (zie brief 4) en februari (brief 12), niet uit de andere maanden die Hansen vermeldt.
[4] Pol de Mont, 'Een naklank op de Antwerpsche Klaus–Groth–viering', in: De Toekomst, 7de reeks, IV, nr. 1 (januari 1890), p. 35–40. Het artikel bevatte ook een uitvoerige kritiek op het Groth–boek van Hansen.
[5] Zie >brief 11, noot 2 en noot 5. Behalve in de in brief 11 vermelde kranten werd het boek nog door Karel de Flou beoordeeld in de Nederlandsche Kunst– en Dichthalle (jrg. XII (december 1889), p. 579–580). Die noemde het een gedenkboek ter verheerlijking, een hulde die de schrijver al niet minder huldigde dan Klaus Groth.
Ook De Vlaamsche Kunstbode XIX (december 1889), p. 174, kondigde het boek aan. In de aankondiging in De Vlaamsche School (nr. III, 1890, p. 58) werd gezegd dat de titel van dit werk reeds voldoende aangaf hoe volledig deze studie over de Platduitse dichter Klaus Groth was opgevat.
[6] Waarschijnlijk bedoelde Hansen een bespreking in De Vlaamsche School, waar tot dan toe enkel de aankondiging (en dus geen echte bespreking) in verschenen was. Zie [2].

Register

Naam - persoon

Bom, Emmanuel Karel De (° Antwerpen, 1868-11-09 - ✝ Kalmthout, 1953-04-14)

Bibliothecaris, journalist en schrijver. Medeoprichter van Van Nu en Straks. Gehuwd met Nora Aulit op 24/08/1901 in Antwerpen.

Flou, Karel De (° Brugge, 1853-07-09 - ✝ Brugge, 1931-06-27)

Plaatsnaamkundige.

Groth, Klaus (° Heide (Holstein), 1819 - ✝ Kiel, 1899)

Schrijver.

Hansen, Constant Jacob (° Vlissingen, 1833-10-04 - ✝ Brasschaat, 1910-04-14)

Letterkundige en bibliothecaris.

Mont, Maria Polydoor Karel De (gen. Pol) (° Wambeek, 1857-04-15 - ✝ Berlijn, 1931-06-29)

Schrijver, kunsthistoricus en journalist.

Titel - krant/tijdschrift

Koophandel Van Antwerpen, De. Dagblad Voor Politiek, Nijverheid, Kunst En Landbouw Van Antwerpen (° 1863 - ✝ 1897)

'Dagblad voor Politiek, Nijverheid, Kunst en Landbouw van Antwerpen'. Doctrinair-liberaal dagblad.

Nederlandsche Dicht- En Kunsthalle (° 1878 - ✝ 1897)

Cultureel maandblad.

Toekomst, De (° 1857 - ✝ 1898)

Maandschrift dat door J.M.Dautzenberg en J.F.Jacobs gesticht werd als "tijdschrift voor onderwijzers". Achtereenvolgens te Gent, Brussel, Antwerpen, Leuven en opnieuw te Gent uitgegeven, breidde het zijn interessesfeer uit tot het in 1894 "tijdschrift voor opvoeding en onderwijs, taal- en letterkunde, land- en volkenkunde, kunst en wetenschappen" werd, dat tweemaal per maand verscheen en een tijdlang elke maand in bijlage een exemplaar van Volkskunde van P.de Mont en A.de Cock bevatte. Het motto bleef doorheen de negen reeksen gelijk: "Onderwijs door de moedertaal". Vanaf 1879 propageerde het voornamelijk de liberale onderwijsopvattingen. Redacteurs waren o.a. A.Cornette, P.de Mont en A.de Cock.

Vlaamsche Kunstbode, De (° 1870 - ✝ 1913)

Maandblad.

Vlaamsche School, De (° 1855 - ✝ 1901)

Tijdschrift voor kunsten, wetenschappen, letteren, oudheidkunde en kunstnijverheid.