<Resultaat 121 van 1419

>

Vriend De Bom
Ik lees morgen (8 uren 's avonds) de Maire van Antwerpen[1] ten 8 uren in den Kunstkring[2]. Het spijt mij dat het ook juist lezing is in het Willems-fonds[3]. Maar het was niet meer te veranderen.
Wie komen wil is welkom. Zeg het a[lstublieft] ook aan Krinkels[4] en anderen.
U[w ]D[ienstwillige ]D[ienaar]
F. Gittens

Annotations

[1] Frans Gittens De maire van Antwerpen. Vaderlandsch drama in vijf bedrijven, Antwerpen, Jan Boucherij, 1904. Waarschijnlijk had Gittens dit drama reeds in de loop van 1890 geschreven, want in de zitting van het Antwerpse Taalverbond van 11 december 1890 las hij er drie bedrijven uit voor (zie het Maandblad van het Taalverbond, I, nr. 8 (4 febr. 1891), p. 76). Het toneelstuk behandelde de lotgevallen van Jean Etienne Werbrouck, die zeer in de gunst stond bij Napoleon, en van 1803 tot 1811 burgemeester was van Antwerpen. Wegens financiële manipulaties i.v.m. het octrooi van Antwerpen werd hij veroordeeld en ontslagen. Hij stierf in de gevangenis te Douai in 1813. Werbrouck, die door Gittens werd voorgesteld als de onschuldige vrijheidsheld, gold in het algemeen te Antwerpen als nationaal idool: zijn uitvaart te Antwerpen groeide uit tot een enorme anti-Napoleonmanifestatie. Over Werbrouck, zie Floris Prims, Geschiedenis van Antwerpen, dl.XXIII (Antwerpen, De Standaard boekhandel, 1947), p. 207-215.
[2] Noch in De Koophandel van Antwerpen, noch in L'opinion, Het Handelsblad of Le précurseur treffen we iets aan over een zitting in de Kunstkring op 17 jan. 1891. In de processen-verbaal over de zittingen in de Nederlandse afdeling van de Cercle Artistique werd voor 1891 evenmin gewag gemaakt over een lezing van Frans Gittens. Zie AMVC, K 9885/D. Zie ook Cercle Artistique, Littéraire et Scientifique d'Anvers. Letterkundige afdeeling. Nederduitsche onderverdeeling. Processen-Verbael.
[3] Op zaterdag 17 januari 1891 las Reimond Stijns voor uit zijn werk: Twee novellen: 1. Een dorpsoorlog en 2. Deerle-processie. Zie de Koophandel van Antwerpen van 17 jan. 1891), p. 2 en het Jaarboek van het Willemsfonds, XXXIX (Gent, J. Vuylsteke, 1891), p. 32.
[4] Lodewijk Krinkels nam samen met Emmanuel de Bom en August Vermeylen het redacteurschap waar van Ons tooneel, dat te Antwerpen verscheen van 14 sept. 1890 tot 4 jan. 1891. In 1891 had hij reeds een hele activiteit i.v.m. het Antwerps toneel achter de rug. Als vriend van Jacob Thomas Grein (Independent Theatre) tijdens het verblijf van de jonge Grein te Antwerpen in het begin van de jaren '80, had hij samen met deze een niet nader gespecifieerd toneeltijdschriftje opgericht, waarin ze Duitse en Franse stukken vertaalden en toneelkritieken schreven. Zie N.H.G. Schoonderwoerd, J.T. Grein, ambassador of the theatre 1862-1935. A study in anglo-continental theatrical relations (Assen, Van Gorcum, 1963), p. 3. Toen Edward van Bergen in 1884 Het Antwerpsch tooneel oprichtte, was Krinkels medestichter. Na het verdwijnen van Het Antwerpsch tooneel in 1887 stichtte hij Het Nederlandsch tooneel, waarvan slechts één jaargang verscheen (sept. 1888 - sept. 1889). Hierin schreef Krinkels bijna alle artikels zelf en ondertekende ze als L.S., L.Ks., Interim, Antoon Dingsma of Adelphus Totter. In september 1891 richtte hij andermaal Het Nederlandsch Tooneel op, dat het echter eveneens slechts één jaar uithield.

Register

Naam - persoon

Bergen, Eduardus Joannes Josephus Van (° Antwerpen, 1853-09-06 - ✝ Den Haag, 1937-12-07)

Boekdrukker, secretaris van het 'bureel van weldadigheid' te Antwerpen en liberaal journalist.

Schreef een aantal biografieën (o.m. Calderón, Catharina Beersmans, Victor Driessens en Mevr.Van Ackere-Doolaeghe), heel wat historische drama's en novellen; publiceerde over Antwerpen, maakte vertalingen (o.a. uit het Frans: vertellingen voor kinderen van Emile Leclercq) en gaf voordrachten voor het Willemsfonds. Pleitte voor een gezonde volksontwikkeling via de taal die hij wilde vereenvoudigen. Stichtte Het Antwerpsch tooneel en was een tijd correspondent voor Nederland in De gazet (Lucifer). Schreef in de tijdschriften Dietsche stemmen. De Schelde. De Vlaamsche kunstbode. Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle, Noord- en Zuidnederlandsche tooneelalmanak. De Beschaving en Recht door Zee.

Bom, Emmanuel Karel De (° Antwerpen, 1868-11-09 - ✝ Kalmthout, 1953-04-14)

Bibliothecaris, journalist en schrijver. Medeoprichter van Van Nu en Straks. Gehuwd met Nora Aulit op 24/08/1901 in Antwerpen.

Gittens, Frans (° Antwerpen, 1842-12-17 - ✝ Antwerpen, 1911-06-26)

Toneelschrijver, bibliothecaris en politicus.

Grein, Jacob Thomas (° Amsterdam, 1862-10-11 - ✝ Londen, 1935-06-22)

Theaterleider.

Styns, Reimond (° Mullem, 1850-05-10 - ✝ St.-Jans-Molenbeek, 1905-12-12)

Leraar en schrijver.

Vermeylen, August. (° Brussel, 1872-05-12 - ✝ Ukkel, 1945-01-10)

Hoogleraar, kunsthistoricus en schrijver. Medeoprichter van Van Nu en Straks. Gehuwd met Gabrielle Josephine Pauline Brouhon op 21/09/1897.

Naam - uitgever

Boucherij, Jan (° Gent, 1846-11-16 - ✝ Antwerpen, 1911-05-16)

Pedagoog, letterkundige en journalist.

Titel - krant/tijdschrift

Antwerpsch Tooneel, Het (° 1884 - ✝ 1887)

Dit tweewekelijks "Orgaan der Abonnenten en Bezoekers van den Nederlandschen Schouwburg" werd in Antwerpen gesticht door Edw. van Bergen en Lod. Krinkels. Uitgever was J. Ratinckx, drukker B.J. Meeus. De zogenaamde medewerkers, Ant. Dingsma, R. van Elders, Adelphus Totter en De pojeet, waren pseudoniemen van de zeer bedrijvige Lod. Krinkels. Het Antwerpsch tooneel stelde zich zeer kritisch op tegenover de officiële Nederlandsche Schouwburg en zijn directeur Fr. van Doeselaer; het hekelde voornamelijk de draken die er werden gespeeld en wilde vóór alles het nieuwe propageren.

Handelsblad (van Antwerpen), Het (° 1844 - °)

Vlaams-katholiek dagblad, in 1957 opgenomen in de krantengroep De Standaard.

Koophandel Van Antwerpen, De. Dagblad Voor Politiek, Nijverheid, Kunst En Landbouw Van Antwerpen (° 1863 - ✝ 1897)

'Dagblad voor Politiek, Nijverheid, Kunst en Landbouw van Antwerpen'. Doctrinair-liberaal dagblad.

Maandblad Van Het Taalverbond (° 1890 - ✝ 1895)

Op voorstel van H. Langerock (secretaris van de Brusselse groep) werd het Jaarboek van het Taalverbond vervangen door een maandelijks bulletin, waarin gedetailleerd verslag werd uitgebracht over de vergaderingen die in de diverse groepen werden belegd. De administratie berustte bij Fr. van Cuyck. In tegenstelling tot de Jaarboeken bevatten de Maandbladen geen literair gedeelte meer. In plaats daarvan gaf het Taalverbond jaarlijks minstens één werk van een van zijn leden in eigen beheer uit (b.v. Uit het leven door L. Smits en Volksgeneeskunde in Vlaanderen door A. de Cock).

Nederlandsch Tooneel, Het. Weekblad Voor Tooneelbelangen

Informatief weekblad dat los van elke politieke strekking theaterinformatie bracht, en te Antwerpen verscheen in de jaren 1888-1889 en 1891-1892.

De redactie berustte bij L. Krinkels die er o.m. zijn Brieven van Ad. Totter in publiceerde. De publikatie werd een jaar onderbroken, tijdens hetwelk L. Krinkels (hoofdredacteur) en E. de Bom en A. Vermeylen (redacteurs) Ons tooneel uitgaven. Het jaar daarop verscheen opnieuw een Het Nederlandsch tooneel (ditmaal Orgaan voor tooneelbelangen), waarvan de redactie niet bekend is maar dat qua inhoud en presentatie sterk bij de vorige toneelbladen aanleunt (1891-1892).

Ons Tooneel (° 1890 - ✝ 1891)

Antwerps weekblad onder redactie van L. Krinkels (hoofdopsteller), E. de Bom en A. Vermeylen. Bracht informatie over de toestand van het toneel in binnen- en buitenland. Naast de drie redacteurs leverden verder nog bijdragen: J. de Bom (onder pseudoniem Zors), J.T. Grein, Panurge (pseudoniem van A. Vermeylen?) en enkele onbekenden (misschien, de redacteurs zelf) die schreven onder de pseudoniemen Ariestark, R. Cavalier, Diecsar Sandor. Van het tijdschrift verschenen zeventien nummers.

Opinion, L' (° 1867 - ✝ 1902)

Antwerps liberaal vooruitstrevend informatie- en opinieblad. Werd gesticht als gevolg van onenigheid tussen liberalen en katholieken in de Meetingpartij. Het blad eiste scheiding van kerk en staat, vrijhandel, reorganisatie van het leger, bescherming van de rechten der Vlamingen, verplicht lager onderwijs en grotere toegankelijkheid voor het hoger onderwijs. Werd op die manier het blad van de liberaal-demokraten met als tegenhanger Le précurseur, orgaan van de doctrinaire liberalen. Hoofdredacteur van L'opinion was E.Gressin-Dumoulinj tot de medewerkers behoorde o.a. L.Jacobs.

Precurseur, Le (° 1835 - ✝ 1914)

Antwerps liberaal dagblad.

Naam - instituut/vereniging

Antwerpsch Tooneel, Het (° 1884 - ✝ 1887)

Dit tweewekelijks "Orgaan der Abonnenten en Bezoekers van den Nederlandschen Schouwburg" werd in Antwerpen gesticht door Edw. van Bergen en Lod. Krinkels. Uitgever was J. Ratinckx, drukker B.J. Meeus. De zogenaamde medewerkers, Ant. Dingsma, R. van Elders, Adelphus Totter en De pojeet, waren pseudoniemen van de zeer bedrijvige Lod. Krinkels. Het Antwerpsch tooneel stelde zich zeer kritisch op tegenover de officiële Nederlandsche Schouwburg en zijn directeur Fr. van Doeselaer; het hekelde voornamelijk de draken die er werden gespeeld en wilde vóór alles het nieuwe propageren.

Cercle Artistique, Litteraire Et Scientifique D'anvers (° 1852 - ✝ 1969)

Vereniging op 10 mei 1852 opgericht onder voorzitterschap van J.F. Loos, toenmalig burgemeester, met de bedoeling tegenover de uitgesproken zich 'flamingantisch bewegende' literatoren en kunstenaars een zich - op burgerlijk hoger vlak - manifesterende groepering te vormen die, naast de beoordeling van kunstwerken, de evolutie van de wetenschap in het bereik van het Antwerpse 'society'-leven wou brengen. De 'Cercle' ontplooide al zeer vlug een merkwaardige aktiviteit door o.a. tentoonstellingen en lezingen (o.a. van Multatuli, Mallarmé en Verlaine). Ook Vlaamse manifestaties kwamen, zij het minder veelvuldig, aan de beurt: zo had in 1913 in de 'Cercle' de eerste openbare vergadering van de Vereeniging voor Beschaafde Omgangstaal plaats. Men wenste ook, na het teloorgaan, tijdens de jaren twintig van het Théâtre des Variétés aan de Meir, het Franse boulevardtheater zijn kansen te blijven gunnen. Dit bleek niet erg winstgevend, en in 1964 moest ook het ter hulp gekomen Centre Culturel d'Uccles de pogingen staken; de 'Cercle' werd definitief opgeheven in december 1969. Het archief- en documentatiemateriaal van de Cercle Artistique bevindt zich in het AMVC; de onroerende goederen kwamen in handen van het Antwerps provinciebestuur dat er onder de benaming Arenberg zijn Reizend Volkstheater in onderbracht en van het hele complex een cultureel centrum maakte.

Independent Theatre (° 1891 - ✝ –, 1897)

Londense toneelgroep.

Gesticht door Jacob Th.Grein in navolging van het Parijse Théâtre-Libre d'Antoine en de Berlijnse Freie Bühne van Brahm, Harden en Schlenter. Werd financieel gesteund door een aantal sympathisanten onder wie de auteurs Th.Hardy, G.Meredith en G.Moore. Stelde zich tot doel stukken te brengen die tegen de toenmalige conventie indruisten. Begon met een geruchtmakende voorstelling van Ibsens Spoken (Ghosts) in de vertaling van W.Archer. Vond een verdediger in de toneelcriticus G.B.Shaw, die als eerste ook bereid was voor de groep toneelstukken te schrijven (o.m. Widower's Houses). Speelde tot 1897. Had intussen echter de baan vrijgemaakt voor de twee jaar later opgerichte Londense Stage Society.

Taalverbond, Het (° 1887 - ✝ –, 1900)

Liberale vereniging.