<Resultaat 131 van 1419

>

Den Heer E[mmanuel Karel] de Bom
Met dank terug[1] — Het werk[2] meer aangelegd dan afgewerkt verraadt veel begaafdheid — De brok door V[an de][3] gelezen staat alleen in het boek en steekt ongunstig af tegen het overige. Wat veel jeugdig getingeltang,[4] maar dit zal wel voorbijgaan. Beter eindelijk dan men over het algemeen zegt[5]
T[otus ]T[uus]
Max Rooses.

Annotations

[1] Suzanne de Linières van Huibert Langerock. [2]. Rooses had het boek van De Bom geleend, na de gloedvolle discussie over dit werk n.a.v. een kritisch opstel en een lezing door Jef van de Venne hierover in de zitting van het Antwerpse Taalverbond van 19 febr. 1891. Rooses bracht op zijn beurt commentaar uit op Suzanne de Linières in de zitting van 5 maart 1891. Zie brief 22, noot 11.
[2] Blijkens een potloodaantekening in het handschrift van De Bom in de rechterbovenhoek van de brief, wordt hier Huibert Langerocks Suzanne de Linières bedoeld, dat in de eerste helft van dec. 1890 was verschenen. Zie Het volksbelang van 29 november en 13 december 1890.
[3] Evenals Jef van de Venne was ook Flor van der Ven lid van het Antwerpse Taalverbond. Zie de 'Lijst der leden van het Taalverbond voor het bestuursjaar 1891-1892' in het Maandblad van het Taalverbond, II, nr. 1-2 (12 april 1891), p. 14. Maar alleen Jef van de Venne wordt in de verslagen van het Antwerpse Taalverbond van 1891 vernoemd i.v.m. Suzanne de Linières en een lezing over Langerock. Zie het Maandblad van het Taalverbond, II, nr. 1-2 (12 april 1891) en nr. 3 (10 mei 1891), p. 19.
[4] Wellicht bedoelde Rooses met "wat veel jeugdig getingeltang" "de voorbijgaande mode van het naturalisme". Zie zijn bespreking over Suzanne de Linières in de zitting van 5 maart 1891 van het Antwerpse Taalverbond. Zie Maandblad van het Taalverbond, II, nr. 1-2 (12 april 1891), p. 12-13.
[5] Deze vrij grondige bespreking van Rooses[4] — kan als uitvoeriger uitleg van dit briefje aan De Bom worden beschouwd. Zie brief 22, noot 11.

Register

Naam - persoon

Bom, Emmanuel Karel De (° Antwerpen, 1868-11-09 - ✝ Kalmthout, 1953-04-14)

Bibliothecaris, journalist en schrijver. Medeoprichter van Van Nu en Straks. Gehuwd met Nora Aulit op 24/08/1901 in Antwerpen.

Langerock, Huibert (° Aalst, 1869-11-03 - ✝ (uitgeweken naar Noord-Amerika),)

Auteur.

Rooses, Max (° Antwerpen, 1839-02-10 - ✝ Antwerpen, 1914-07-15)

Kunsthistoricus en criticus.

Vader van Rosa Rooses.

Ven, Flor Van Der (° Antwerpen, 1848-01-01 - ✝ Kalmthout, 1931-10-21)

Ambtenaar.

Venne, Jef Van De (° Antwerpen, 1867-06-12 - ✝ Wilrijk, 1952-07-17)

Onderwijzer en schrijver.

Studeerde aan de toenmalige Rijksnormaalschool voor jongens te Antwerpen. Werd in 1886 benoemd tot onderwijzer te Antwerpen. Was een der vroegste leden van de Mertensvereniging, waar hij vele Vlaamse vrijzinnige voormannen leerde kennen; medestichter van de onderwijsvereniging Diesterweg. Lid van het Antwerpse Taalverbond en secretaris van het Verbond der Vlaamsche Vrijzinnige Vereenigingen. Medeopsteller van Noord en Zuid en hoofdopsteller van Recht door zee, werkte mee aan het Nederlandsch museum, Ons woord en De Koophandel van Antwerpen. Schreef een groot aantal artikels over opvoedkunde.

Titel - krant/tijdschrift

Maandblad Van Het Taalverbond (° 1890 - ✝ 1895)

Op voorstel van H. Langerock (secretaris van de Brusselse groep) werd het Jaarboek van het Taalverbond vervangen door een maandelijks bulletin, waarin gedetailleerd verslag werd uitgebracht over de vergaderingen die in de diverse groepen werden belegd. De administratie berustte bij Fr. van Cuyck. In tegenstelling tot de Jaarboeken bevatten de Maandbladen geen literair gedeelte meer. In plaats daarvan gaf het Taalverbond jaarlijks minstens één werk van een van zijn leden in eigen beheer uit (b.v. Uit het leven door L. Smits en Volksgeneeskunde in Vlaanderen door A. de Cock).

Volksbelang, Het (° 1867 - °)

Vlaams liberaal weekblad.

Naam - instituut/vereniging

Taalverbond, Het (° 1887 - ✝ –, 1900)

Liberale vereniging.