<Resultaat 363 van 1419

>

Beste Kerel
Wat heb je je voor me uitgesloofd in je laatsten brief![1]
Ik heb nu nog geen tijd om er uitvoerig op te antwoorden en bepaal me dus tot 'n paar dingen die haast hebben[.]
Je oordeel over m'n verzen[2] komt niet geheel met het mijne overeen. Persoonlijk heb ik [']t meest op met marche funèbre.[3] Ik geloof dat dit 't meest éen is; [']t is aus einem Guss geworden en ik vind er nog het meeste moois in, behalve dan in Aanbidding[4] daar ik vooral mee op heb om wat ik er in heb gelegd. Troost[5] is heel en al kunsteloos neergeschreven, onder den invloed van een brief waarin die woorden "Met zoo'n bedroefd Verlangen" stonden. Onder het schrijven leefde de herinnering van oud-Hollandsche liedjes, die koningskindren,[6] in me op — niet die aan verzen van Vondel & H[élèn]e Swarth, zooals jij meent; de laatste heb ik niet genoeg in me opgenomen dan dat ze invloed op me konden oefenen. Onder die Middelned[er]l[andsche] herinneringen schreef ik: "Ik en mag niet tot u gaan.""Eilacy zoo ver gij toeft,""dat uw lippen mij kussen doen". — de dingen die jij er geaffecteerd in vindt. Er is iets primitiefs in het heele gedichtje, artistiek af is het stellig niet.
Aanbidding[7] en Oudejaar[8] mag je hebben voor de Vlaamsche School. Ook Marche funèbre[9] er bij, wat ik wel zou willen geplaatst zien. En nu stuur ik je nog een fragment Stemmen van Liefde,[10] dat je eveneens mag plaatsen wanneer je [']t er goed genoeg voor acht; ik zou het zelfs graag willen omdat zij[11] [']t zoo mooi gevonden heeft, toen ik [']t haar heb voorgelezen. Maar, beste kerel, alleen onder strikt pseudoniem. [2] Niemand dan jij mag weten van wie die verzen zijn. [']t Is niet alleen om me zelf onaangename vragen te besparen, vooral voor háar. Want, ik moet [']t je nu toch maar éens zeggen: Zij is getrouwd; ongelukkig getrouwd. Haar man begrijpt niets in haar; terwijl zij zoo mooi artistiek voelt en ook schrijft. Onlangs is te Rotterdam een stuk in 3 bedrijven van haar gespeeld "Droomleven",[12] waarvan ik je m'n uitgeknipt compte-rendu [13] zend, ter lezing en terugzending daarna. Misschien zou zij het willen afstaan voor "De Vlaamsche School"[14] — Doch daarover later. Wat ik je nog zeggen moet is dit: Haar man weet dat wij elkaar liefhebben, in Mei zou het tot een scheiding gekomen zijn, — hij had haar daar recht toe gegeven door zijn gedrag — als zij het niet had gelaten om haar ouden vader, die veel geleden heeft en háár gelukkig gelooft. Zij is een heel nerveus-artistieke, een voorname natuur. Ze heeft zoo veel moois in me gewekt. Zij is voor mij het hoogste leven zelf. Je begrijpt dus wel, dat ik die liefde niet uit me kan roeien. Na er zóo veel om geleden te hebben, na allerlei pogingen van beide zijden zijn we telkens weer tot elkaar gekomen. [']t Is geen leven voor ons beien zonder die liefde. Nu wachten we op de toekomst. Een enkel maal zien we elkaar even en schrijven elkaar ook. Maar daar haar man — en haar zusters — van het bestaan der vroegere (reine!) verhouding weten, zouden die verzen onder mijn naam haar in allerlei moeilijkheden brengen. Kies dus een pseudoniem voor me uit (wat denk je van: Bergh de Leeuw — of Leeuwenberg?) en wil je iets onder m'n naam hebben, om den Vlamingen te toonen dat ik ook nog anders kan dan op ze inhakken, plaats dan onder mijn eigen naam bijgaand Visioen.[15] [']t Is geïnspireerd door de ouverture Fliegende Holländer van Wagner.[16] Intusschen — je moogt [']t ook even goed niet opnemen. Wat ik in de dicht-kunst maken kan is alleen stukwerk; er zit een schets van een artiest in me; geen compleet schilderij, al zeg je ook heel vleiend het tegendeel.
[3]
Nu even over iets anders. Berckenhoff heeft me over je artikel in De Vl[aamsche] School gesproken.[17] Hij vond er heel veel goeds in. Vooruit dus maar!
Er bestaat een Holl[andsche] uitgaaf van Nora[18] en van Folkefjende;[19] ik heb ze allebei gehad, maar weet niet waar ze zijn, natuurlijk uitgeleend. Ze zijn geen van beide erg gelukkig. De Duitsche vertaling van Volksfeind[20] zal ik je zenden. Misschien kan ik de Holl[andsche vertaling] van Spoken[21] in handschrift voor je te leen krijgen.
Dank je zeer voor Koophandel[22] en Volksbelang.[23] Ook voor Ned[er]l[andsch] Museum,[24] dat je terug krijgt, tegelijk met Volksfeind.[25] De schets van Buysse[26] vind ik wel karakteristiek, maar veel heeft ze me niet gedaan.
Ik hoop dat Vermeylen gauw beter zal zijn[27] en jij je taai zal houden. Ik schrijf je saai, ik kan overdag dikwijls m'n gedachten niet bij elkaar houden.
Nu, hartelijk de hand gedrukt
Leo
[4]
Visioen Aan een bruid, met bloemen.
Klanken zweven op! — Een weefselfijn geluid.
Zacht ijlt het door de lucht, die trilt er van;
Ijle flitsen sissen rondom uit,
Goudsprankels in de lucht, die straalt ervan!

t Stijgt als een galm van juublen op, heel hoog!
Eén droeve toon van schreien beeft er door! —
Majestueus opzwellen van violenkoor;
Droomig zoemen cello's! — En in een boog

Van blauwend glansen blinkt een schijnsel uit,
Teer visioen van Hope! Zie, het lacht!
Een lach van stil-gelukkig-zijn, heel zacht! —
Zoo lachen bloemen zachtkens tot een bruid.

October 1890.
L. Simons Mz.

Annotations

[1] Niet teruggevonden.
[3] Dit gedicht zal van titel veranderen. Zie brief 74 (noot 3) en brief 75 (noot 2). Het verscheen als 'Rust' in De Vlaamsche School, nr. V (1892), p. 68, onder het pseudoniem Bergh De Leeuw.
[4] Voor de tekst van dit gedicht, zie brief 3, tweede bijlage.
[5] Zie brief 3 (eerste bijlage).
[6] 'Het waren twee koningskinderen...'
[7] Is niet verschenen in De Vlaamsche School.
[8] Verscheen onder pseudoniem Bergh De Leeuw in De Vlaamsche School, nr. V (1892), p. 67. Voor het gebruiken van een pseudoniem, zie verder in deze brief.
[9] Zie [3].
[10] Verscheen eveneens onder pseudoniem Bergh De Leeuw in De Vlaamsche School, nr. V (1892), p. 68-69.
[11] Mevrouw Josine Mees, de latere echtgenote van Leo Simons. Zie ook brief 49.
[12] Droomleven ging in Rotterdam in première op 4 december 1891 bij Le Gras en Haspels. Zie B. Hunninger, Toneel en werkelijkheid (Rotterdam, W.L. & J. Brusse (1947), p. 65. Zie ook M. Horn, 'Het Tooneel te Rotterdam. Droomleven - Deborah', in: De Portefeuille, XIII, 37 (12 dec. 1891), p. 1082-1083: "Tot mijn leedwezen was het mij nog niet mogelijk eene vertooning van het nieuwe oorspronkelijke stuk "Droomleven", geschreven door dezelfde dame, aan wie wij ook "Voor het diner" hebben te danken, bij te wonen". Er werd slechts een gedeelte van het toneelwerk van Josine Simons-Mees uitgegeven. In J.A. Simons-Mees, Voor het Diner. Voorstukje in één bedrijf, Tooneelbibliotheek, o.l.v. Leo Simons (Amsterdam, Maatschappij voor goede en goedkope lectuur [1910], p. 5, staan in de inleiding volgende opmerkingen: "De eerste opvoering [[van Voor het Diner]] ging door in de Grooten Schouwburg te Rotterdam, die onder het bestuur stond van Le Gras en Haspels, in de winter 1889-90. Het behoort met Droomleven, waarmee het gelijktijdig gespeeld werd, tot de eerste dramatische proeven van de schrijfster. Voor het Diner werd achteraf niet meer gespeeld tot in 1904. Het is nu voor het eerst, in deze reeks verschenen." (Deze informatie is niet volledig juist. Het stuk werd zeker nog opgevoerd in november 1892. Zie de Oprechte Haarlemsche Courant, 280 (28 nov. 1892, p. 2.)
In J.A. Simons-Mees, Twee Levenskringen. Een stuk in drie bedrijven. Winter. Een Schets, in Nederlandsche Bibliotheek o.l.v. Leo Simons en Nico van Suchtelen (Amsterdam, Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur, 1927, p. 5), worden in het Voorbericht enkele jeugdwerken vermeld (met jaar en aantal bedrijven) die nooit verschenen: Een Crisis (1889, 4 bedrijven), Droomleven (rond 1890, 3 bedrijven), Opleving (1891, verscheen in 'Woord en Beeld', 1896, 1), Toewijding (1898, verscheen in 'Leven en Werken' januari 1919, 5), Twee Geslachten (1900, verscheen in 'Nederland', 1901, onder pseudoniem Dr S.E.A. Kosters, 3). Zelfs na lang aandringen was Josine Simons-Mees niet bereid om Droomleven te laten uitgeven. Het stuk werd in het Engels vertaald door A. Teixeira de Mattos en opgevoerd in Londen in het Comedy Theatre op 2 juni 1893 door de groep Independent Theatre van J.T. Grein, onder de titel Leida van Josine Holland. Zie N. Schoenderwoerd, J.T.Grein, ambassador of the theatre 1862-1935. A study in Anglo-continental theatrical relations (Assen, Van Gorcum & Comp. N.V. en Dr. H.J. Prakke & H.M.G. Prakke (1963), p. 115) en Zie ook B. Hunningher, Toneel en werkelijkheid, p 67. Over Droomleven, zie ook brief 49 (noot 6).
[13] Leo Simons, 'Vereenigde Rotterdamsche Tooneelisten. "Droomleven", tooneelspel in 3 bedrijven door mevrouw Hanna', in: Oprechte Haarlemsche Courant, 288 (08 dec. 1891), p. 2. Zie ook brief 49 (noot 6).
[14] De tekst van Droomleven verscheen noch geheel, noch gedeeltelijk in De Vlaamsche School. Er werd evenmin een recensie van Simons gepubliceerd. De Vlaamsche School nam slechts tweemaal in zijn 'Kroniek' een bericht op over de opvoering van het stuk, resp. op p. 36 en op p. 53.
[15] Verscheen niet in De Vlaamsche School.
[16] Richard Wagner, Der Fliegende Holländer, in: Gesammelte Schriften und Dichtungen (Leipzig, E.W. Fritzsch, I (1871), p. 321-363.
[17] De Bom, 'XXVe Tentoonstelling Als Ik Kan', in: De Vlaamsche School, nr. V (1892), p. 1-13.
[18] Henrik Ibsen, Nora, vertaald uit het Noordsch door Henrica, voorrede door Dr. S.J. Warren (Amsterdam, A. Rossing, 1887).
[19] Henrik Ibsen, Een vijand des volks, vertaald uit het Noorsch door Ida Donker, ('s-Gravenhage, A. Rossing, 1883). In de handschriften van De Bom werd ook een vertaling teruggevonden van Ibsens En Folkefiende. Die vertaling werd echter nooit uitgegeven. Ze was gedateerd 24 september 91. Dat deze vertaling wel bekend was, blijkt uit een passage in De Zweep van 3 jan. 1892 (p. 3), waarin een zekere Tong er een allusie op maakt.
[20] Henrik Ibsen, Ein Volksfeind (Leipzig, W. Lange [1883]).
[21] Van Gengangere verschijnt pas veel later een Nederlandse vertaling. De eerste vermelding van Spoken in is in het verzamelwerk Dramatische Werken. Vertaald naar de oorspronkelijke Noorsche uitgave door J. Clant van der Mijlt-Piepers (Amsterdam, Meulenhoff en Co, 1906-1908).
[22] Vermoedelijk de aflevering van 16 januari 1892, waarin Emmanuel de Bom onder initialen E.d.B. het verslag schreef: 'Een Zomernachtsdroom. Voordracht van Pol de Mont', p. 2.
[23] Hoogstwaarschijnlijk bedoelt Simons het nummer 3 van de 26ste jaargang van Het Volksbelang, gedateerd 16 januari 1892. Daarin stond een artikel (p. 1-2) 'Leo Simons' Gids-artikel en de Flandre libérale'. Het gaat hoofdzakelijk om een commentaar over de reacties van La Flandre libérale op het artikel van Simons.
[24] Simons bedoelt de tweede aflevering van het tweede semester van de eerste jaargang uit de vierde reeks (1891-92), het nummer van december 1891. Zie verder [26].
[25] Ofwel de uitgave in Ibsens Gesammelte Werke (1881-1888) vertaald door W. Lange, ofwel de vertaling van M.v. Borch, uitgegeven in 1890 in de Nordische Bibliothek, XIV.
[26] Het gaat om: Cyriel Buysse, De Pokken, in: Nederlandsch Museum, 4de r., I, (XVIIste jrg, XXXIVste dl. van de verz.), 2 (december 1891), p. 95-106.
[27] Vermeylen voelde zich ziek. Zie brief 24.

Register

Naam - persoon

Berckenhoff, Hermanus Leonardus (° Purmerend, 1850-04-28 - ✝ Den Haag, 1918-05-02)

Journalist.

Was van 1886 tot aan zijn dood Amsterdams correspondent bij de Nieuwe Rotterdamsche Courant, waarbij hij zich bijzonder op handels- en scheepvaartbelangen toelegde. Gold gedurende die jaren als de meest vooraanstaande tolk van het leven in de hoofdstad. Daarvóór schreef hij, onder de naam Champrosé (naar een bekende Franse raisonneursrol), stukjes in het door hem en Jan C. de Vos opgerichte tijdschrift De Lantaarn (dat spoedig overkop ging). Hij verraadde daarin sterke invloed van de blijspelen van A. Dumas (fils) en Victorien Sardon. Het waren die causerieën waarmee hij het vertrouwen van de toenmalige NRC-hoofdredacteur (Lamping) won.

Bom, Emmanuel Karel De (° Antwerpen, 1868-11-09 - ✝ Kalmthout, 1953-04-14)

Bibliothecaris, journalist en schrijver. Medeoprichter van Van Nu en Straks. Gehuwd met Nora Aulit op 24/08/1901 in Antwerpen.

Buysse, Cyrillus Gustave Emile (° Nevele, 1859-09-20 - ✝ Afsnee, 1932-07-25)

Schrijver. Medeoprichter van Van Nu en Straks.

Gehuwd met de Nederlandse Nelly Dyserinck op 01/10/1896.

Grein, Jacob Thomas (° Amsterdam, 1862-10-11 - ✝ Londen, 1935-06-22)

Theaterleider.

Mees, Josine Adriana (° Rotterdam, 1863-06-26 - ✝ Den Haag, 1948-03-11)

Toneelschrijfster.

Huwde in 1894 met Leo Simons.

Simons, Leo Mz (° Den Haag, 1862-08-01 - ✝ Rotterdam, 1932-06-11)

Auteur, uitgever (Wereldbibliotheek) en Vondelkenner.

Swarth, (stéphanie) Hélène (° Amsterdam, 1359-10-25 - ✝ Velp, 1941-06-20)

Schrijfster.

Vermeylen, August. (° Brussel, 1872-05-12 - ✝ Ukkel, 1945-01-10)

Hoogleraar, kunsthistoricus en schrijver. Medeoprichter van Van Nu en Straks. Gehuwd met Gabrielle Josephine Pauline Brouhon op 21/09/1897.

Titel - krant/tijdschrift

Flandre Liberale, La (° 1874 - ✝ 1914 - ✝ ;, 1918 - ✝ –, 1974)

Gents dagblad.

Gesticht door de gebroeders Callier, van wie er één ook hoofdredacteur was. Bestond van 1874 tot 1914 en van 1910 tot 1974. Was een liberaal strijd- en informatieblad, dat het anticlericalisme als eerste programmapunt vooropzette, en een zeer hoog cultureel peil bereikte. Gaf vanaf 7 januari 1900 een bijzonder gewaardeerd Supplément Littéraire uit. Onder de medewerkers op het einde van de 19de - begin 20ste eeuw noteerden we Rosalie Loveling, Edm.Evenepoel (die de muzikale en artistieke bijdragen verzorgde), E.Waxweiler, Arthur Buysse, Paul Bergmans, Henri Pirenne.

Koophandel Van Antwerpen, De. Dagblad Voor Politiek, Nijverheid, Kunst En Landbouw Van Antwerpen (° 1863 - ✝ 1897)

'Dagblad voor Politiek, Nijverheid, Kunst en Landbouw van Antwerpen'. Doctrinair-liberaal dagblad.

Nederlandsch Museum (° 1874 - ✝ 1894)

Gents liberaal tijdschrift.

Oprechte Haarlemsche Courant, De (° 1847 - ✝ 1941)

Nederlands dagblad met zeer oude traditie. Werd in 1656 gesticht door Abraham Casteleyn als Weeckelijke Courante van Europa. Werd twee jaar later Haarlemsche Courant, waaraan in 1664 het woord Opregte werd toegevoegd. Pas vanaf de 19de eeuw (1847) verscheen het als dagblad. Omstreeks 1890 behoorde het tot de meest gelezen kranten van Nederland, grotendeels omwille van de rubriek familieadvertenties, wat de krant ook de naam "dameskrant" opleverde. Smolt in 1941 samen met Haarlems dagblad onder de naam Haarlemsche courant.

Portefeuille, De (° 1879 - ✝ 1894)

Letterkundig weekblad dat tot 1880 in Arnhem verscheen, en nadien in Amsterdam. In 1894 droeg het als ondertitel Weekblad voor tooneel en letteren; stond toen onder de redactie van T.H. de Beer.

Vlaamsche School, De (° 1855 - ✝ 1901)

Tijdschrift voor kunsten, wetenschappen, letteren, oudheidkunde en kunstnijverheid.

Volksbelang, Het (° 1867 - °)

Vlaams liberaal weekblad.

Zweep, De (° 1869 - ✝ 1958)

Strijdend liberaal weekblad.

Naam - instituut/vereniging

Independent Theatre (° 1891 - ✝ –, 1897)

Londense toneelgroep.

Gesticht door Jacob Th.Grein in navolging van het Parijse Théâtre-Libre d'Antoine en de Berlijnse Freie Bühne van Brahm, Harden en Schlenter. Werd financieel gesteund door een aantal sympathisanten onder wie de auteurs Th.Hardy, G.Meredith en G.Moore. Stelde zich tot doel stukken te brengen die tegen de toenmalige conventie indruisten. Begon met een geruchtmakende voorstelling van Ibsens Spoken (Ghosts) in de vertaling van W.Archer. Vond een verdediger in de toneelcriticus G.B.Shaw, die als eerste ook bereid was voor de groep toneelstukken te schrijven (o.m. Widower's Houses). Speelde tot 1897. Had intussen echter de baan vrijgemaakt voor de twee jaar later opgerichte Londense Stage Society.

Indextermen

Naam - instituut/vereniging

Comedy Theater
Gras en Haspels, Le
Groote Schouwburg Rotterdam
Independent Theatre

Naam - persoon

Berckenhoff, Hermanus
Bom, Emmanuel de
Borch, M. von
Browne, J.
Buysse, Cyriel
Clant van der Mijlt-Piepers, J.
Donker, Ida
Gras en Haspels, Le
Grein, Jacob Thomas
Henrica
Horn, M.
Hunningher, B.
Ibsen, Henrik
Lange, W.
Mees, (vader van Josine)
Mees, Josine
Schoenderwoerd, N.
Simons, Leo
Suchtelen, Nico van
Swarth, Hélène
Teixeira de Mattos, A.
Tong
Vermeylen, August
Vondel, Joost van den
Wagner, Richard
Warren, S.J.

Naam - plaats

Amsterdam
Assen
Den Haag
Leipzig
Londen
Rotterdam

Naam - uitgever

Brusse, W.L. en J.
Fritzsch, E.W.
Gorcum, Van
Lange, W.
Meulenhoff
Prakke
Rossing, A.
Wereldbibliotheek (Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur)

Titel - artikel

Leo Simons' Gids-artikel en de Flandre Libérale
Tooneel te Rotterdam, Het. Droomleven - Deborah
Vereenigde Rotterdamsche Tooneelisten. Droomleven, tooneelspel in 3 bedrijven door mevrouw Hanna
XXVe Tentoonstelling Als Ik Kan
Zomernachtsdroom, Een. Voordracht van Pol de Mont

Titel - boek

Dramatische Werken
Gesammelte Schriften und Dichtungen
Gesammelte Werke
J.T. Grein. Ambassador of the theatre 1862-1935. A study in anglo-continental theatrical relations
Nora
Toneel en werkelijkheid
Twee Levenskringen. Een stuk in drie bedrijven. Winter. Een Schets
Vijand des volks, Een
Volksfeind, Ein
Voor het diner. Voorstukje in één bedrijf

Titel - cyclus/reeks

Nederlandsche Bibliotheek
Nordische Bibliothek
Tooneelbibliotheek

Titel - gedicht

Aanbidding!
Oude jaar
Rust
Stemmen van Liefde
Troost
Visioen

Titel - krant/tijdschrift

Flandre Libérale, La
Koophandel van Antwerpen, De
Nederlandsch Museum
Oprechte Haarlemsche Courant
Portefeuille, De
Vlaamsche School, De
Volksbelang, Het
Zweep, De

Titel - opera

Fliegende Holländer, Der

Titel - rubriek

Kroniek

Titel - toneelstuk

Crisis, Een
Droomleven
Nora
Opleving
Spoken
Toewijding
Twee Geslachten
Vijand des volks, Een
Voor het diner