<Resultaat 369 van 1419

>

Houwe!
Mijn schoonzuster is nu wat beter.[1] Ze zal er misschien nog vandoor komen. We moeten eenige dagen wachten om te weten hoe het zal draaien. Heel het huis is overhoop, en de smart van mijn broer pijnigt me.[2] Ik kan niet werken en loop bijna den heelen dag op straat.
Ik wil u met de gauwte 't een & 't ander schrijven over de Vl[aamsche School] Hebt ge de Kroniek ontvangen? Die voor nr 3 zal veel beter zijn. Ge vindt mijn twee artikels "uitstekend"[3] ... Hoe kunt ge zoo een oordeel vellen, daar ge de expositie van "Voorwaarts" niet hebt gezien? Let toch op, als ge me wat lof wil toezwaaien. Of zouden we tot "onderlinge bewierooking" overgaan (zie Simons, passim)? (1) Ge zijt toch voor mij een vriend, en geen kameraad. (1) Die "onderlinge bewierooking", zegt A[lfred] de Smet, bestaat ook bij de jongeren. Voorbeeld: Gust het varken bewierookend, in Zing[ende] Vogels!?![4] — Fraai, hé?
Ik zend u hierbij het portret van Meunier.[5] Hij vraagt het terug, zoogauw de plaat vervaardigd is. Binnen eenige dagen zal Buschmann een photo ontvangen van De Maaier (een "postuur"), en een photo van een schilderij, 'k weet niet welke.[6]
Zooals ik u geschreven heb, moet de beoordeeling van Extaze geen overvleugelend kritiekje zijn, maar een wel verzorgde studie waarmede we Couperus zouden aanwinnen.[7] En op zoo 'n korten tijd kan ik geen degelijk proza leggen. We moeten ons overigens niet haasten. Ik beloof u:
[2]
  • 1° dat ik over Extaze twee kolommen zal schrijven in nr 3.[8]
  • 2° dat dat artikel zal goed zijn....
Ik denk voor 't oogenblik aan een studie over Kunst & Democratie (iets voor den Spectator!...)[9]
Ge schrijft me soms in zulk een opgewonden stijl dat ik u moeilijk versta. Wat heeft eigenlijk Bulle van Hengstbroek[10] verteld? En Pol de Mont? Ik had u die brieven gevraagd die ze u geschreven hebben.[11]
Nu eenige woorden over het Bijblad- der Vl[aamsche School] — Zal dat machien regelmatig verschijnen, of zoo maar eens in 't voorbijgaan? — Beginnen we daarmede niet wat te vroeg? (Ik word een vreeselijke opportunist!) — In ieder geval, Buysse moet in het eerste bijblad.[12]
Losse gedachten: Gij spreekt van den naam van dat bijvoegsel. Waarom een andere etiket voor het bijblad dan voor het tijdschrift?
— In ieder geval, dat bijblad, om reden van bestaan te hebben, moet zich zelf zijn, zeer oorspronkelijk.[13] Het mag niets gemeens hebben met onze literaire revues. Daar zou alleen mogen opgenomen worden wat goed én nieuw is. Voor de rest staan al de Vlaamsche tijdschriften open.
— Ik hoef niet te zeggen, hé? dat het bijblad een "fine essence" moet zijn, bevattende enkel zuiver artistiek werk, ernstige literatuur.
Het ware wenschelijk (Congrestaal) dat Buysse de beste pagen uit zijn roman gaf.[14]
Hebt ge gevraagd of Pol de Mont mijn vier gedichten in Z[ingende Vogels] kan missen?[15] Dat ware ook zeer wenschelijk! Antwoord me zoo gauw mogelijk. Indien die reeds gedrukt zijn, zal ik eenige prozadichten schrijven. Van mijn roman kan en wil ik niets geven.[16] Dit voor 600 redens, o.a.: 1) ik wil geen "fragmenten" meer laten verschijnen. 2) ik wil mijn "Keuken" niet laten zien. 3) wat ik tot nog toe geschreven heb is niets waard. 4) enz. enz.
— Men heeft hier een club gesticht: Het Dietsche Heim, op [3] het eerste verdiep van een groote taveerne, in de Handelsstraat (Quartier-Léopold). Er is daar een rookzaal, een biljardzaal, en last not least, een leeszaal waar men de N[oord Nederlandsche] couranten ontvangt. Ik zal die daar kunnen lezen, en er zal me misschien een correspondentie uit de lucht vallen. Men heeft me voorgesteld aan verscheidene.. correspondenten: de Haulleville, van het "Journal de Bruxelles", Verhees, M[aurits] Josson, Prayon van Zuylen, Müllendorf, enz. Gezeten op een malsch divan heb ik éen uur gepraat met Van Langendonck & dien smeerlap van A[lfred] de Smet. (Tusschen haakjes: Kunt ge mijn brochuren niet weerzenden? Ik kan er hier geen meer krijgen, en gij hebt er ontvangen van de Smet).[17] Die kerel, is in 't geheel niet kleingeestig, maar het dagbladschrijven en de polemiekerij heeft hem een beetje cyniek gemaakt. Hij beweert dat hij op ons niet geklopt heeft, maar dat hij op ons namen wat aangedrongen heeft om.... ze in tegenstelling te brengen met die der drie "zuivere propagandisten". !!! Kon ik met zoo'n kerel twisten? Ik ben alleen ironisch geweest.
Het Journal de Liège, het Bien public, en andere bladen hebben over 't artikel Simons geschreven. Een koddig artikeltje is verschenen in het Volksbelang, schijnt het.[18]
Is het nu besloten dat ge op het artikel de Smet alleen door zes of zeven regels zult antwoorden?[19]
Gij hebt me een langer brief beloofd. Ik wacht hem af!
Poot van den eenigen aan den eenigen.
Gust
Sedert bijna één maand Léo niet meer gezien. En nu dat ik nog onder den indruk van Extaze ben voel ik nog min lust om heur te gaan bezoeken.

Annotations

[1] Zie het slot van brief 26.
[2] Jacques Vermeylen, gehuwd met Anne Cathérine Leclercq (de doodzieke schoonzuster in kwestie). Het echtpaar had 3 kinderen in 1892 (zie de eerste paragraaf van brief 30), nl. Anne Guillemine, Désiré Elie Jacques en Marie Françoise Marguerite. (Gegevens Burgerlijke Stand Brussel) Voor het ziekteverloop van Anne Cathérine Leclercq, zie ook brief 26 (excipit), brief 30, noot 1 en brief 35, noot 1.
[3] August Vermeylen, 'Henri de Braekeleer (Tentoonstelling van den "Cercle Artistique, Brussel)', in: De Vlaamsche School, nr. V (1892), p. 27-28 en August Vermeylen, 'Voorwaarts (Ve Tentoonstelling, Brussel)', in: De Vlaamsche School, nr. V (1892), p. 28.
[4] August Vermeylen, 'Uit "Sint-Antonius"', in: Zingende Vogels, I, 1ste stuk (1891), p. 52-55.
[8] Er verscheen in De Vlaamsche School (1892) geen beoordeling van Extaze.
[9] Vermeylen heeft niets gepubliceerd in de Nederlandsche Spectator.
[10] Boele van Hensbroek was samen met Emmanuel de Bom bij Max Roosens thuis uitgenodigd. Zie brief 20.
[12] Er is niets van Cyriel Buysse opgenomen in het bijblad. Zie ook brief 26, noot 6.
[13] Het bijblad vormt in feite een geheel met het derde nummer, waartoe het behoort. Er is geen kroniek opgenomen, en de paginering loopt gewoon door.
[14] Er verscheen niets van Buysse. Zie [12].
[16] Er verscheen niets van August Vermeylen in het bijblad. Zie brief 26, noot 6. Met 'mijn roman' wordt Heimwee bedoeld, een werk dat nooit werd uitgegeven. Zie brief 2, noot 1 en brief 14 (noot 21).
[17] De brochures van de artikels van Alfred de Smet in de Flamingant. Zie ook brief 4, noot 14 en brief 14.
[18] Journal de Liège werd niet teruggevonden. In Le Bien Public, XXXX, 12 (12 jan. 1892), p. 1 verscheen een niet ondertekend artikel: 'Une appréciation sur le Congrès néerlandais'. In Het Volksbelang, XXVI, 3 (16 jan. 1892), p. 1-2 verscheen eveneens een niet ondertekend artikel: 'L.Simon's Gids-artikel en de Flandre libérale'.
[19] Er verscheen niets in de volgende nummers van De Vlaamsche School (1892) over het artikel van De Smet. I.v.m. dat artikel, zie ook brief 2, noot 10, brief 4, noot 14 en noot 15 en brief 14, noot 19.

Register

Naam - persoon

Boele Van Hensbroek, Pieter Andreas Martin (° Den Haag, 1853-01-23 - ✝ Den Haag, 1912-09-26)

Boekhandelaar, uitgever en letterkundige.

Bom, Emmanuel Karel De (° Antwerpen, 1868-11-09 - ✝ Kalmthout, 1953-04-14)

Bibliothecaris, journalist en schrijver. Medeoprichter van Van Nu en Straks. Gehuwd met Nora Aulit op 24/08/1901 in Antwerpen.

Buschmann Sr., Paul (° Antwerpen, 1816-01-01 - ✝ Antwerpen, 1909-11-20)

Drukker-uitgever.

Lid van de Liberale Vlaamsche Bond, waarvan hij afgevaardigde was in de Provincieraad. Nam van 1870 af samen met zijn broer Gustave de leiding waar van de drukkerij-uitgeverij van zijn vader J.-E. Buschmann († 1853). Gaf o.m. VS uit, dat hij na de dood van D.van Spilbeeck (1877) tot 1896 samen met P.de Mont ook leidde; ook de tweede reeks van Van Nu en Straks (1896 - 1901) nadat hij reeds in 1892 het prospectus voor de eerste reeks had gedrukt, werd door zijn persen verzorgd. Zijn uitgaven, vaak met bibliofiele waarde, bezorgden hem de faam op het einde van de 19de eeuw van Antwerpen een middelpunt van drukkunst te hebben gemaakt.

Buysse, Cyrillus Gustave Emile (° Nevele, 1859-09-20 - ✝ Afsnee, 1932-07-25)

Schrijver. Medeoprichter van Van Nu en Straks.

Gehuwd met de Nederlandse Nelly Dyserinck op 01/10/1896.

Haulleville, Prosper De (° Luxemburg, 1830-05-28 - ✝ Brussel, 1898-05-25)

Historicus en publicist.

Josson, maurits (° Antwerpen, 1855-02-10 - ✝ Leiden, 1926-12-13)

Advocaat en vlaamsgezind publicist.

Langendonck, Prosper Antoine Joseph Van (° Brussel, 1862-03-15 - ✝ Brussel, 1920-11-07)

Schrijver en ambtenaar. Medeoprichter van Van Nu en Straks. Op 23/12/1899 gehuwd met Adèle Wouters.

Leclercq, Anne Cathérine (° Brussel, 1858-05-08 - ✝ Brussel, 1944-03-17)

Huisvrouw.

Echtgenote van Jacques Vermeylen, zuster van Caroline Leopoldine.

Meunier, Constantin Emile (° Etterbeek, 1831-04-12 - ✝ Elsene, 1905-04-04)

Beeldhouwer, schilder en graficus.

Vader van Karl Meunier.

Mont, Maria Polydoor Karel De (gen. Pol) (° Wambeek, 1857-04-15 - ✝ Berlijn, 1931-06-29)

Schrijver, kunsthistoricus en journalist.

Muellendorff, Prosper (° Luxemburg ?/?/, 1854 - ✝ Keulen ?/?/, 1922)

Journalist.

Was correspondent in Brussel van de Kölnische Zeitung, van 1886 tot 1893. Vervolgens leidde hij, tot aan zijn dood, de redactie buitenlandse politiek bij die krant.

Prayon-van Zuylen, Alfons Maria Napoleon (° Gent, 1848-11-19 - ✝ Twickenham (Middlesex), 1916-11-16)

Advocaat en schrijver.

Rooses, Max (° Antwerpen, 1839-02-10 - ✝ Antwerpen, 1914-07-15)

Kunsthistoricus en criticus.

Vader van Rosa Rooses.

Simons, Leo Mz (° Den Haag, 1862-08-01 - ✝ Rotterdam, 1932-06-11)

Auteur, uitgever (Wereldbibliotheek) en Vondelkenner.

Smet, Alfred De (° Hoeke, 1853-01-08 - ✝ Ukkel, 1918-04-23)

Dichter en polemist.

Verhees, Emiel (° Leuven, 1864-08-31 - ✝ Berlijn, 1928-02-12)

Jurist en ambtenaar.

Vermeylen, August. (° Brussel, 1872-05-12 - ✝ Ukkel, 1945-01-10)

Hoogleraar, kunsthistoricus en schrijver. Medeoprichter van Van Nu en Straks. Gehuwd met Gabrielle Josephine Pauline Brouhon op 21/09/1897.

Vermeylen, Jacques (gen. Jozef) (° Brussel, 1859-03-29 - ✝ Etterbeek, 1934-11-15)

Werd meestal 'Jozef' genoemd.

Huisschilder en rentenier.

Echtgenoot van Leclercq Anne Cathérine, met wie hij op 25/02/1884 te Laken huwde, en broer van o.m. August. Had zes kinderen (resp. °1884, 1887, 1889, 1896, 1899, 1900).

Titel - krant/tijdschrift

Bien Public, Le

1853-1914, 1914-1940

Gents conservatief-katholiek dagblad.

Werd gesticht door Jules Lammens (senator), Joseph de Hemptinne (graaf, groot-industrieel, leidende figuur van het Belgisch ultra-montanisme), Hippolyte della Faille (baron en ondervoorzitter senaat) en Ernest Solvyns. Het eerste nummer verscheen op 1-2/01/1853, het laatste in 1940; het blad verscheen tijdelijk niet tussen 16 en 28/10/1914. Hoofdredacteurs waren Guillaume Verspeyen en, vanaf 1912, Albert de Moor. De speciale feestnummers van de krant, die beschouwd wordt als hét katholieke orgaan van de tweede helft van onze negentiende eeuw, gelden als. meesterwerken van typografie; ze verschenen bij pauselijke verjaardagen.

Flamingant, De (° 1889 - ✝ 1893)

Vrijzinnig Brussels weekblad.

Journal De Bruxelles (° 1841 - ✝ 1914)

Brussels katholiek dagblad.

Krant voor politiek, letteren en handel, onder het devies 'Dieu et Patrie', op 01/01/1841 gesticht door Dieudonné Stas, die ook eigenaar en (tot 1909) uitgever was.

Nederlandsche Spectator, De (° 1856 - ✝ 1908)

Weekblad.

Vlaamsche School, De (° 1855 - ✝ 1901)

Tijdschrift voor kunsten, wetenschappen, letteren, oudheidkunde en kunstnijverheid.

Volksbelang, Het (° 1867 - °)

Vlaams liberaal weekblad.

Tijdschrift dat bestond uit "oorspronkelijke bijdragen van hedendaagsche dichters, verzameld door Pol de Mont" en dat verscheen in 1891 - 1892 (4 nummers) en 1895 - 1896 (eveneens 4 nummers). Het tijdschrift waarin o.a. bijdragen van A. Peaux, J. Winkler Prins, J. Adriaensen, P. Anri, J. de Geyter, H. Swarth, P. van Langendonck, A. Vermeylen, L. Buyst, C. Buysse, E. de Bom, L. Opdebeek verschenen, werd gedrukt te Hasselt bij drukkerij Winand Klock.

Naam - instituut/vereniging

Dietsche Heim, Het (° 1891 - °)

Vlaamse kunstkring in Brussel.

De plannen voor deze vereniging die 'een Groot Germaansch kunstgenootschap' wou zijn en zijn aanhangers zocht 'in alle takken der Kunst en Wetenschap', ontstonden wellicht al in de eerste helft van 1891 (op 14 juni van dat jaar meldt Juliaan De Vriendt aan Buyl, dd. schrijver van Dietsche Heim ten huize van Lod.de Raet, dat hij zijn benoeming tot voorlopig bestuurslid wegens tijdgebrek niet kan aannemen). Het Voorlopig Bestuur werd samengesteld op 29/12/1891 en kwam daags daarop in een eerste algemene vergadering bijeen in het Volkskoffiehuis (Koornmarkt, Brussel). Het Heim zelf werd ondergebracht op de eerste verdieping van Taverne Léopold in de Handelsstraat. Deze tegenhanger van de als verfranst beschouwde Cercle Artistique telde al spoedig meer dan honderd leden en beoogde o.m. de organisatie van kunstfeesten en voordrachten. De jaarlijkse bijdrage was op dertig frank bepaald. De kring moet in 1893 nog bestaan hebben, vermoedelijk met Lod.de Raet zelf als schrijver.

Voorwaarts (° 1888 - °)

Brusselse kunstenaarskring.

Leden waren o.m. Laermans, Gilsoul en Leigh. Hadden geen programmatische binding. Aan hun jaarlijkse tentoonstellingen namen ook nietleden deel. Verder geen informatie.