<Resultaat 744 van 1419

>

Kwijtbrieven.[1]
 • 1. J. Moreau (Dahliastr. 21)
 • 2-3. Stadsboekerijen, (2 ex[emplaren]) B
 • 4. Dr. E. Verstraeten, Kasteelpleinstr. 26. Gw.
 • 5. A. de Bom, prov[inciaal] bestuur. B
 • 6. Max Elskamp, Leopoldslei, 138
 • 7. E. Courtoit k[or]te Bisschopstr. 30 B
 • 8. Leon Biart, St Thomasstr. 45 B
 • 9. Em. Schiltz St. Willebrordstr. 53 B
 • 10. Edm[ond] van Offel. Harmoniestr. 35
 • 11. W. Capouilliez. Diepe[straat] 56 B
 • 12. Arn. Sauwen, Meir, 6. B
 • 13. Ant[oon] Moortgat, l[an]ge Herenthalsche[straat] 25 B
 • 14. Pol de Mont, Ommeganckstr. 30. B
 • 15. George Morren, Provincie[straat] Zuid, 284.
 • 16. Richard Baseleer, Pruinenstr. 3.
 • 17. Joz. de Gottal, l[an]ge Herenthalsche[straat]. 40 B
 • 18-19 M[arten] Rüdelsheim, Terliststr. 9.
 • 19 (en Jan Cauwenberg) 2 ex[emplaren]
 • B 20. Benoit Salu. — Paulusstr. 1-3 1 ex[emplaar]
 • B 21 Leo van Aken. v[an] Wesenbeke[straat] 61.
 • B 22. Max Rooses Prov[inciestraat Noord] 99
 • B 23 L[oui]s Franck, l[an]ge Gasthuis[straat] 31
 • B 24 G[eorges] Serigiers — St. Jorisvest 11.
 • B 25 W. de Bom, van der Keylen[straat] 10
 • B 26 Leop. Muller, Moretuslei, 66.
 • B 27 Vict[or] Hageman, Handelslei 183 1
 • B 28 Joris de Bom, Constitutie[straat], 176.
 • B 29 Van Dael, Durlet[straat], 10
 • B 30 L[odewijk] Mortelmans Jordaens[kaai] 36
 • B 31 Joz. de Weerdt. St. Willebrord[usstraat] 72
 • B 32-33. Smeding St. Jacobsm[arkt] 44. (16 fr.) 2 ex[emplaren]
 • 34. Stoffels. l[an]ge Noord[straat] 1.
 • [2]
 • B 35 Jef v.d. Venne Fr[ans] de Cort[straat] 27
 • B 36 H[endrik] Baelden Huybrechts. 60
 • 37. Alb. v. Nieuwenhuyse. Mech[else Steenweg] 197a.
 • 38. Hub[ert] Melis, Constitutie[straat] 5.
 • B 39 Fr. v[an] Boghaus, Mech[else Steenweg] 26.
 • 40 K. Uyttenhoven, Bakkersstr. 33 Berchem.
 • 41. H. de Ravenne. l[an]ge Gasthuisstr. 12.
 • B 42 Fr[ans] Gittens. v[an] Straelen[straat] 19
 • 43 Dirk de Vos, Transvaalstr. 23.
426 fr.
Houwe!
Er waren 43 abonnementen te ontvangen: 430 fr. Maar de 2 van Smeding gelden slechts 16 fr.
Dus 426 fr.
Daarvan is nu af te trekken:
426 fr. - 100 fr (x)- 25 f (xx) = 301 fr.
(x) bekend motief
(xx) ten minste zooveel kosten had ik
Ik stelde u gister ter hand:
65 fr. —
Heden:
106 fr. — (Ik zal u dat van-avondzend u dat hierbij per postmandaat en met verzekerden brief afsturen).
106 - 3 = 103 fr. - (3 fr. aan bediende)[2]
Op de volg[ende] bladzijde zult ge bemerken, dat er nog 130 fr. te ontvangen zijn.
Dat brengt alles tezamen op
65 + 106 + 130 = 301 fr.
. . .
En nu heb ik er genoeg van. Dat geval met de 100 fr. vult de maat.[3] Ik verzeker u nogmaals dat ik dat geld in den brief gestoken heb; innig voel ik dat. 't Is waar dat ik voor de som verantwoordelijk ben, en daarom is 't misschien best er niet meer over te spreken.
[3]
Ontsla me nu in 't vervolg van alle administratieve tusschenkomst, ik ben nu voor een langen tijd verlamd.
Poot v[an] Mane
ontvangen 76 frs. Maandag 17 Apr[il] 93.
40 - Dinsd[ag] 18 Ap[ril] 93.
50 - Donderd[ag] 20 Ap[ril] 93.
50 - Maand[ag] 24 Ap[ril] 93.
20 - Woensd[ag] 26 Apr[il] 93.
236 fr. 10 246 fr.
65 21 100 20 206
Deb[et] Bet[aald]
326 65. - 3 aan Jan[4]
- 70 + 36 = 106 fr. - 103 fr
(25 fr. afgehouden verzend[ing]kost)
nog te ontv[angen] 130 fr.

Annotations

[1] Vermeylen had kwijtbrieven voor Van Nu en Straks laten drukken (zie brief 91) en De Bom belast met de distributie en inning ervan in Antwerpen (brief 95. Hijzelf nam de rest van België voor zijn rekening (brief 104). Omdat de Van Nu en Straks-kas leeg was, vroeg Vermeylen aan De Bom hem vlug wat abonnementsgeld van Antwerpen op te sturen. De historie met de verloren 100 frank (zie [3]) maakte De Bom blijkbaar zo verbolgen dat hij dan maar de abonnementslijst met volledige debet- en kredietverrekening naar Vermeylen opstuurde.
[2] Zie [4].
[3] Gezien de erbarmelijke toestand van de Van Nu en Straks-kas, werd De Bom, die was belast met de inning van de abonnementsgelden in Antwerpen, aangepord om zo vlug mogelijk wat geld op te sturen (zie [1]). Uit brief 106 e.v. blijkt dat De Bom 100 frank onder omslag heeft verstuurd, maar dat die bij aankomst bij Vermeylen verdwenen zijn.
Een ongedateerd typoscript, De Bom, 'Het eerste nummer van Van Nu en Straks - en een financieel tegenvallertje' (AMVC, B708/H, 97888) leert ons dat De Bom inderdaad een gewoon biljet van 100 frank met een begeleidend briefje naar Vermeylen had verzonden, en geen wissel, zoals die laatste in brief 107 veronderstelde. In datzelfde typoscript gaat De Bom voort: "Hij [i.e. Vermeylen] had mijn brief opengedaan op straat [en niet in de vestibule, zoals Vermeylen in brief 107 schrijft], toen hij zijn huis in de Pachecostraat verliet, en... had hij toen 't bankbriefje er uit laten vallen?... of was dit banknootje er al uit verdwenen, voor de brief bij hem besteld werd? of... had ik ten slotte zelf het bankje van 100 in de brief vergeten te steken? Nog altijd, nu, na zovele jaren, kan ik dit laatste niet geloven."
De hele zaak is tenslotte in der minne geregeld: "Daar we geen van beiden aan ons zelf twijfelden — en de twee mogelijkheden onder 't oog moesten gezien worden — kwamen we, broederlijk, overeen, dat... we elk de helft van de som zouden dokken, hoe zwaar het offer aan de altijd enigszins berooide jongelingen ook mocht vallen..."
[4] Deze Jan is hoogstwaarschijnlijk een bediende van de bibliotheek die af en toe boodschappen voor De Bom deed.

Register

Naam - persoon

Aken, Leo Van (° Antwerpen, 1857-11-30 - ✝ Antwerpen, 1904-01-11)

Schilder.

Portretten en volkstaferelen in naturalistische trant. Ook binnenhuistaferelen met een duidelijke invloed van A. Struys. Leerling van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen, bij P. Beaufaux. Een der medeoprichters van De Dertien (Antwerpen 1891). In 1891 ook lid van Arte et Labore. Wilde met zijn kunst een sociale boodschap overbrengen. Goede vriend van E. de Bom. Zie ook Th.-B. en Bénézit.

Baelden, Hendrik (° Bulskamp, 1851-10-19 - ✝ Antwerpen, 1901-08-12)

Burgerlijk ingenieur en toneelschrijver.

Leerling van het Koninklijk Atheneum in Brugge, waar hij kennismaakte met A.Cornette Sr., wiens intieme vriend hij bleef. Studeerde aan de Gentse universiteit, waar hij lid was van het Taalminnend Studentengenootschap 't Zal Wel Gaan en van 1872 tot 1880 talrijke bijdragen publiceerde in de Gentsche studentenalmanak. Werd in 1881 benoemd tot afdelingsoverste in de technische dienst van de Belgische Spoorwegen te Antwerpen. Was militant vrijzinnig en overtuigd vlaamsgezind.

Werkte mee aan De kleine gazet, waarin hij anti-papistische artikeltjes schreef. Was lid van het Taalverbond en van de Zuid-Nederlandsche Tooneelbond. Zijn literaire oeuvre is beperkt; het bestrijkt slechts dertien jaren (1874-1887). Hoogtepunten hierin zijn de drama's Varli de zanger (1884) en Christina Borluut (1886), beide in verzen.

Baseleer, Richard (° Antwerpen, 1867-03-30 - ✝ Genève, 1951-02-20)

Schilder.

Biart, Léon (° Stabroek, 1855-09-09 - ✝ Antwerpen, 1912-06-18)

Wisselagent.

Schoonbroer van Henry van de Velde. In zijn huis te Kalmthout "Villa Vogelenzang", nu "Het Withof" genaamd, voerden H.van de "Velde, die daar vaak verbleef, en A.Vermeylen de beslissende gesprekken die leidden tot de oprichting van Van Nu en Straks. Aan de gevel van het huis werd een gedenkplaat aangebracht met de tekst "Hier werd Van Nu en Straks in 1892 ontworpen".

Bom, Emmanuel Karel De (° Antwerpen, 1868-11-09 - ✝ Kalmthout, 1953-04-14)

Bibliothecaris, journalist en schrijver. Medeoprichter van Van Nu en Straks. Gehuwd met Nora Aulit op 24/08/1901 in Antwerpen.

Bom, Georgius Franciscus De (gen. Joris) (° Antwerpen, 1866-06-03 - ✝ Antwerpen, 1926-11-10)

Broer van Emmanuel. Onderwijzer, componist en dirigent.

Gehuwd met Louisa Theresia Joris op 11/08/1892.

Bom, Guilielmus Josephus De (gen. Willem) (° Antwerpen, 1862-01-22 - ✝ Mortsel, 1938-02-22)

Onderwijzer en dichter. Broer van Emmanuel en Joris. Was actief in het Algemeen Nederlands Verbond. Publiceerde voornamelijk vaderlandse gedichten (waarvan er ettelijke werden getoonzet door L. Mortelmans, J. de Bom, J. de Klerk en K. Gras) en natuurlyriek in o.m. Vlaamsch leven, De week, Carolus en Ons woord. Bracht het beste hieruit samen in een dichtbundeltje Doorheen een leven (1932). Gehuwd met Eleonora Gogo.

Elskamp, Max Antoon Maria (° Antwerpen, 1862-05-05 - ✝ Antwerpen, 1931-12-10)

Schrijver. Volkskundige. Stichter van het Volkskundemuseum te Antwerpen.

Franck, Louis (° Antwerpen, 1868-11-28 - ✝ Wijnegem, 1937-12-31)

Advocaat en politicus.

Gittens, Frans (° Antwerpen, 1842-12-17 - ✝ Antwerpen, 1911-06-26)

Toneelschrijver, bibliothecaris en politicus.

Gottal, Paul Edouard Maria Joseph De (° Brugge, 1869-05-28 - ✝ Antwerpen, 1940-01-20)

Geneesheer.

Echtgenoot van Rosa Rooses, met wie hij op 21/05/1896 te Antwerpen huwde.

Hageman, Victor (° Antwerpen, 1868-12-05 - ✝ Ukkel, 1938-10-24)

Schilder.

Mont, Maria Polydoor Karel De (gen. Pol) (° Wambeek, 1857-04-15 - ✝ Berlijn, 1931-06-29)

Schrijver, kunsthistoricus en journalist.

Moortgat, Antoon (° Antwerpen, 1862-05-10 - ✝ Braunschweig, 1927-03-23)

Leraar, uitgever, schrijver en journalist.

Moreau, Jozef Constant (° Antwerpen, 1848-12-23 - ✝ Mortsel, 1905-12-14)

Klerk.

Echtgenoot van Johanna Josephina de Bom, met wie hij op 20/07/1889 te Antwerpen huwde.

Morren, George (° Ekeren, 1868-07-28 - ✝ Brussel, 1941-11-21)

Schilder, beeldhouwer en decorateur.

Mortelmans, Lodewijk (° Antwerpen, 1868-02-05 - ✝ Antwerpen, 1952-06-24)

Componist.

Broer van Frans Mortelmans.

Offel, Edmond Van (° Antwerpen, 1871-04-14 - ✝ 's Gravenwezel, 1959-09-05)

Schrijver en graficus.

Rooses, Max (° Antwerpen, 1839-02-10 - ✝ Antwerpen, 1914-07-15)

Kunsthistoricus en criticus.

Vader van Rosa Rooses.

Schiltz, Emiel Jaak (° Antwerpen, 1865-02-27 - ✝ Antwerpen, 1929-11-04)

Advocaat, politicus en schrijver.

Serigiers, Georges (° St.-Denis (Fr.), 1858-07-12 - ✝ Genk, 1930-04-23)

Advocaat en gemeenteraadslid (1921 - 23 april 1930) van Antwerpen. Kunstliefhebber en kunstkenner, o.m. lid van de raad van beheer van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in Brussel en van de Commissie van het Museum voor Schone Kunsten van Antwerpen. Ondervoorzitter en later voorzitter van de vereniging L'Association pour l'Art / Kunst van Heden. Serigiers huwde Neel Doff na het overlijden van haar eerste man, de uitgever F.Brouez.

Venne, Jef Van De (° Antwerpen, 1867-06-12 - ✝ Wilrijk, 1952-07-17)

Onderwijzer en schrijver.

Studeerde aan de toenmalige Rijksnormaalschool voor jongens te Antwerpen. Werd in 1886 benoemd tot onderwijzer te Antwerpen. Was een der vroegste leden van de Mertensvereniging, waar hij vele Vlaamse vrijzinnige voormannen leerde kennen; medestichter van de onderwijsvereniging Diesterweg. Lid van het Antwerpse Taalverbond en secretaris van het Verbond der Vlaamsche Vrijzinnige Vereenigingen. Medeopsteller van Noord en Zuid en hoofdopsteller van Recht door zee, werkte mee aan het Nederlandsch museum, Ons woord en De Koophandel van Antwerpen. Schreef een groot aantal artikels over opvoedkunde.

Vermeylen, August. (° Brussel, 1872-05-12 - ✝ Ukkel, 1945-01-10)

Hoogleraar, kunsthistoricus en schrijver. Medeoprichter van Van Nu en Straks. Gehuwd met Gabrielle Josephine Pauline Brouhon op 21/09/1897.