<Resultaat 14 van 1419

>

Waarde Heer en Vriend,
Ik ben sedert gisteren overmatig trotsch geworden. Gij gaat oordeelen. De Rott[erdamsche Courant] heeft mijn art[ikel] over Kettmann opgemerkt.[1] Hm, hm... 'k ben er hoegenaamd niet boos om.
Gij herinnert U misschien, dat ik U voor eenigen tijd sprak over eene schets, die ik gemaakt heb en die ik U vroeg eens te willen lezen? Hierbij zend ik ze U.[2]
Ziehier nu het "stout bestaan", waaraan ik denken durf. Ik zou het stukje willen zenden naar die brave Rott[erdamsche Courant] om het (mits splenty,[*] natuurlijk, kon het zijn?) als feuilleton te doen opnemen. Dunkt U mijn stukje berekend om de kans met goed gevolg te wagen? Zoo ja, zoudt Gij het dan onder uw almachtige hoede willen nemen?[3]
Duizendmaal dank, en vernieuwde betuiging van eeuwige verkleefdheid.
Uw
Em[manuel] K[arel] de Bom.

Annotations

[2] Het is mogelijk dat het hier gaat over het stukje waarover De Bom in een brief van 24 december 1889 aan Max Rooses schreef. De Bom zei daarin dat hij een kleine schets schreef waarin hij enige psychologische pretenties legde. Hij wilde ze in een Noordnederlandse uitgave laten verschijnen, liefst als feuilleton in Het zondagsblad van het Amsterdamse Nieuws van den dag. Zie de brief van De Bom aan Rooses de dato 24 december 1889 in het AMVC (30939/94). De Bom zei niet over welke schets het ging, maar blijkbaar ging het om 'Stormweer' (zie brief 22), dat verscheen in het Nederlandsch museum (3de reeks IV, nr. 4 (1890), p. 246-254) en als volgt gedateerd was: 'Antwerpen, September '89'.
[3] Emmanuel de Bom vroeg de bemiddeling van Max Rooses bij de NRC, waarvan Rooses correspondent was. De hoofdredacteur van de NRC, Isaac A. Lamping, bracht echter een zeer ongunstig advies uit over het stukje van De Bom, waarover hij schreef: "Gij zult wel niet vreemd opzien van de terugkomst van dit stukje. In vertrouwen gezegd, is het een prul eerste klasse. Hoe komt iemand op zulk een thema, even sluitend als onberedeneerd! Ik weet niet wat ik lelijker vind, het standje of de verzoening. — Help toch dien jongen man op betere wegen. (...) Doch, dit alles is alleen tot u gezegd. Moest ik hem zelven schrijven, dan zei ik, met den redacteursstereotiep, tot den onbekende, dat het stukje voor ons blad "minder geschikt" was. Zeg gij tegen hem wat u oorbaar dunkt...." Zie de brief van Lamping aan Rooses van 21 februari 1890 in het AMVC (B704/B2, 30939/98).
[*] 'Splenty': mogelijke verbastering van 'splint', een gemeenzaam woord voor 'geld'.

Register

Naam - persoon

Bom, Emmanuel Karel De (° Antwerpen, 1868-11-09 - ✝ Kalmthout, 1953-04-14)

Bibliothecaris, journalist en schrijver. Medeoprichter van Van Nu en Straks. Gehuwd met Nora Aulit op 24/08/1901 in Antwerpen.

Kettmann, Lambert (° Westervoort, - ✝ Antwerpen, 1889-12-10)

Nederlands toneelspeler en regisseur; auteur van romans, gedichten en toneelstukken.

Werd in 1882 hoofdregisseur van de Nederlandsche Schouwburg te Antwerpen o.l.v. Fr.van Doeselaer. Gesteund door J.van Beers, Fr.Gittens en J. van Rijswijck streefde hij naar een betere keuze van toneelstukken en volwaardiger speltechniek. Besteedde ook meer aandacht aan voordracht en uitspraak. Tot zijn belangrijkste realisaties behoren: Hamlet, De koopman van Venetië, Romeo en Julia (Shakespeare); De leeuwendalers (Vondel); Parisina (Fr.Gittens); Onze Vrienden (V.Sardou) en de door hem vertaalde Medea van E.W.Legouvé.

Lamping, Isaac Arnold (° Sprang, 1831 - °)

Theoloog en journalist.

Was samen met H.H.Tels van 1869 tot 1885 hoofdredacteur van de NRC. Na het overlijden van Tels in '85 nam Lamping tot 1894 alleen het hoofdredacteurschap waar.

Rooses, Max (° Antwerpen, 1839-02-10 - ✝ Antwerpen, 1914-07-15)

Kunsthistoricus en criticus.

Vader van Rosa Rooses.

Titel - krant/tijdschrift

Nederlandsch Museum (° 1874 - ✝ 1894)

Gents liberaal tijdschrift.

Nieuwe Rotterdamsche Courant (° 1844 - °)

Liberaal dagblad, na fusie in 1970 NRC-HANDELSBLAD.

Nieuws Van Den Dag, Het (° 1870 - ✝ 1923)

Amsterdams dagblad, opgericht door G.L. Funke en P. van Santen, met als hoofdredacteur S.Gorter, die in 1871 in deze functie werd opgevolgd door H. de Veer (tot 1890).

Neutraal van strekking; gericht tot een groot publiek. Kende in 1855, toen G.L. Funke directeur was, een oplage van 35.600 exemplaren. Versmolt in 1923 det De courant.

Zondagsblad Van Het Nieuws Van Den Dag, Het

Weekblad van Het nieuws van den dag. In 1885 had Het Zondagsblad een oplage van 35.600 exemplaren.