<Resultaat 30 van 1419

>

Waarde Secretaris,
[1]
Ik schrijf aan de Geyter in den zin door u aangeduid.[2] Wij zullen voor de enkele zittingen, niet aangekondigd in het Maandblad,[3] uitnoodigings briefjes laten drukken en ze betalen uit vrijwillige bijdragen, waarvoor ik desnoods persoonlijk insta. Ik schrijf aan de Geyter dat ik hem gaarne zijn aanmerkingen hoorde uiteenzetten[4] en ze door de leden wenschte te zien bespreken.[5] Ook dat de reeds verschenen[6] in het Maandblad dienen opgenomen te worden. In het eerste nummer konden die misschien reeds opgenomen worden.[x][7] Versta u daaromtrent met van Cuyck.[8] Op de dagorde van aanstaanden donderdag[9] zouden dienen gebracht te worden de punten welke zijn dat? in de algemeen vergadering tot onderzoek naar de groepen verzonden.[10]
T[otus ]T[uus]
Max Rooses

Annotations

[1] De Bom was secretaris van de Antwerpse groep van het Taalverbond tijdens het bestuursjaar dat liep van april 1889 tot april 1890.
[2] Julius de Geyter was in 1887 een van de medeoprichters van het Taalverbond. In 1890 was hij lid van de Antwerpse groep. Zie de documentatie over het Taalverbond in het Letterenhuis (T 106/D). De brief van Max Rooses aan De Geyter werd niet teruggevonden, evenmin als een brief van De Bom aan Max Rooses over dit onderwerp.
[3] Een omzendbrief van 2 april 1890 aan de leden van het Taalverbond kondigde aan dat op de algemene vergadering van 7 april 1890 de uitgave van een 'maandelijks bulletijn' van het Taalverbond, ter vervanging van het bestuurlijke gedeelte van het jaarboek, op voorstel van De Bom werd besproken.
De Flamingant meldde op 13 april 1890 (jrg. II, nr. 15, p. 4) dat het jaarboek op voorstel van De Bom werd afgeschaft en tot het drukken van een maandblad beslist werd, waarin de verslagen over de werkzaamheden van groepen, afdelingen en algemene vergaderingen zouden verschijnen. Zie de documentatie over het Taalverbond in het Letterenhuis (T 106/D). Het eerste nummer van het Maandblad van het Taalverbond verscheen op 20 april 1890.
[4] Een brief van Julius de Geyter aan Max Rooses van 9 april 1890 (AMVC, G3625, 1416/33) toont aan dat De Geyter heel wat bezwaren had tegen de afschaffing van het jaarboek. Dat kwam door het verdwijnen van het letterkundige gedeelte, waarvoor het Maandblad van het Taalverbond geen compensatie bood. Zie ook [3]. In deze brief sprak Julius de Geyter niet over het voorstel dat Rooses op de algemene vergadering gedaan had, om ter vervanging van het letterkundige gedeelte van het Jaarboek van het Taalverbond elk jaar een of meer werken van leden van het Taalverbond uit te geven. Zie het Maandblad van het Taalverbond, jrg. I nr. 1 (20 april 1890), p. 10.
[5] Volgens de ledenlijst van het Taalverbond, verschenen op 1 november 1887, waren er in totaal 112 leden. Zie de documentatie over het Taalverbond in het Letterenhuis (T 106/D). In 1890 telde de Antwerpse groep dertig leden die een bijdrage betaalden. De lijst met al hun namen werd gepubliceerd in het Maandblad van het Taalverbond, jrg. I nr. 2 (14 mei 1890), p. 28-29.
[6] Blijkbaar werd hier een woord vergeten. Dat woord zou 'werken' kunnen zijn. In het Maandblad van het Taalverbond verscheen op 14 mei 1890 (jrg. I nr. 2, p. 31-32) een lijst van werken die in 1889 en 1890 door leden van het Taalverbond werden uitgegeven.
[7] In het eerste nummer van het Maandblad werden alleen verslagen van de Antwerpse en Gentse groep van het Taalverbond opgenomen.
[8] Frans van Cuyck was medestichter van het Taalverbond in 1887 en administrateur van het Maandblad van het Taalverbond.
[9] Donderdag 17 april 1890 vergaderde de Antwerpse groep van het Taalverbond. Daarover bracht secretaris Emmanuel de Bom op 14 mei verslag uit in het Maandblad van het Taalverbond (jrg. I nr. 2, p. 23-27).
[10] Tijdens de zitting van de Antwerpse groep van het Taalverbond op donderdag 17 april 1890 werden de volgende punten uit de algemene vergadering hernomen:
  • 1. het voorstel van Pol de Mont over 'het stelsel van aanmoediging der letterkunde door den Staat';
  • 2. het voorstel van Max Rooses en Paul Fredericq over de vraag: "waardoor zal het letterkundig gedeelte van het Jaarboek vervangen worden?"
Zie het Maandblad van het Taalverbond, jrg. I nr. 2 (14 mei 1890), p. 24.

Register

Naam - persoon

Bom, Emmanuel Karel De (° Antwerpen, 1868-11-09 - ✝ Kalmthout, 1953-04-14)

Bibliothecaris, journalist en schrijver. Medeoprichter van Van Nu en Straks. Gehuwd met Nora Aulit op 24/08/1901 in Antwerpen.

Cuyck, Frans Jan Van (° Antwerpen, 1857-06-04 - ✝ Antwerpen, 1952-10-21)

Leraar en letterkundige.

Fredericq, Paul (° Gent, 1850-08-12 - ✝ Gent, 1920-03-30)

Historicus.

Geyter, Julius De (° Lede, 1830-05-25 - ✝ Antwerpen, 1905-02-18)

Letterkundige en politicus.

Mont, Maria Polydoor Karel De (gen. Pol) (° Wambeek, 1857-04-15 - ✝ Berlijn, 1931-06-29)

Schrijver, kunsthistoricus en journalist.

Rooses, Max (° Antwerpen, 1839-02-10 - ✝ Antwerpen, 1914-07-15)

Kunsthistoricus en criticus.

Vader van Rosa Rooses.

Titel - krant/tijdschrift

Flamingant, De (° 1889 - ✝ 1893)

Vrijzinnig Brussels weekblad.

Jaarboek Van Het Taalverbond

Verscheen in 1889 en 1890 bij J.Vuylsteke en bevatte verordeningen en verslagen, alsmede een van een korte bibliografie voorziene naamlijst van de leden. Het grootste deel van de jaarboeken werd voorbehouden aan creatieve bijdragen van de leden. Vanaf 1890 (april) werd het Jaarboek vervangen door het Maandblad van het Taalverbond.

Maandblad Van Het Taalverbond (° 1890 - ✝ 1895)

Op voorstel van H. Langerock (secretaris van de Brusselse groep) werd het Jaarboek van het Taalverbond vervangen door een maandelijks bulletin, waarin gedetailleerd verslag werd uitgebracht over de vergaderingen die in de diverse groepen werden belegd. De administratie berustte bij Fr. van Cuyck. In tegenstelling tot de Jaarboeken bevatten de Maandbladen geen literair gedeelte meer. In plaats daarvan gaf het Taalverbond jaarlijks minstens één werk van een van zijn leden in eigen beheer uit (b.v. Uit het leven door L. Smits en Volksgeneeskunde in Vlaanderen door A. de Cock).

Naam - instituut/vereniging

Taalverbond, Het (° 1887 - ✝ –, 1900)

Liberale vereniging.