<Resultaat 47 van 1419

>

Ah ça! Kerel, ge begint er onder te zwanzen! Onder ons gezegd, — de Taalverbondbroeders moesten een' felle "bees" ophebben[*] toen ge mijn' schetsen gelezen [hebt].[1] Nu, dat heeft me toch een kolossaal plezier aangedaan, en ik had zelf lust om mijn' dank uit te storten in min of meer versvormige regels:
Ode aan de Antwerpsche Taalverbonders. O kerel, gij die ver van de ouderwetsche pruiken,
het Muzenmaal met Pol[2] en Rooses kunt gebruiken,
voor u wordt dit aaneengeflanst!
Gij die met Blockhuys[3] zuipt het blonde bier, het milde!
gij die pontificeert,[*] scribent der koene gilde!
ik zeg het u: genoeg gezwanst!...
Enz., enz....

Dat hartroerend en edel geestdriftwekkend gewrocht moest ten minste twee dozijn strophen tellen. Ik heb maar de drie eerste kunnen schrijven, — gedurende een' les van Mathesis ende Trigonometrie!
Ik moest u en de bovengemelde Antwerpsche Taalverb[onders] dus eenvoudig bedanken in proza — wat de metriekfabrikanten "ondicht" noemen. Maar, — ik mag u dat wel toevertrouwen — ik begrijp niet waarom men mij daarginder onmiddellijk geen standbeeld heeft opgericht. Ook, beschouw ik des Antwerpschen Taalverbonds dithyrambos ofte lofzang enkel als een klein "acompte"....
Ik antwoord u wat laat. Mea culpa! mea magna culpa! Maar de tijd ontbreekt me op schandalige wijze. Ik zit in het werk tot boven de ooren, en dat is niet weinig gezegd. Spijtig genoeg dat ik vijf minuten te laat geboren ben, en dat ik mijn heel leven doorbreng met achter die vijf minuten te loopen!
Naar Antwerpen gaan? Ja zeker, binnen twee maand kom ik daar eens rollen. Maar spreek er mij niet meer van vóór Augustus: die gedachte alleen jaagt mij al die driedubbelvermaledijdelijke trigonometrie uit het hoofd!
Daarop, vale!
(cy est porcel)[*]

Annotations

[*] 'Een bees ophebben': dronken zijn. 'Bees' is jenever waar zwarte aalbessen op gezet zijn. Zie P.J. Cornelissen en J.B. Vervliet, Idioticon van het Antwerpsch dialect, aanhanhsel A–Z (Gent, Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal– en Letterkunde - A. Siffer, 1906), p. 1563.
[1] Zie het Maandblad van het Taalverbond, jrg. I, nr. 3 (18 juni 1890), p. 36. Daarin wordt vermeld dat van Vermeylen enkele Brusselse schetsen werden voorgelezen.
[2] Pol de Mont.
[3] Jozef Blockhuys was toen klerk aan de Stadsbibliotheek te Antwerpen en aldaar lid van het Taalverbond.
[*] Bedoeld wordt: 'pontificeert' (vgl. Fr.: 'pontifier'): het vervullen van liturgische functies door een bisschop of een abt, maar ook: zich gedragen als een opperpriester, doen alsof men groot gezag heeft.
[*] 'Cy est porcel' (Middelfrans, 15de eeuw): dit is een varkentje.

Register

Naam - persoon

Blockhuys, Jozef (° Vorselaar, 1825-05-03 - ✝ Antwerpen, 1907-01-25)

Onderwijzer, journalist, bibliothecaris en schrijver. Werd in de wandeling "vader Blockhuys" genoemd. Genoot zijn opleiding aan de Rijksnormaalschool te Lier. Was eerst hoofdonderwijzer te Schaarbeek, waar hij zich inzette voor de inrichting van het beroepsonderwijs, daarna (1863 - 1865) hoofdredacteur van het pas opgerichte Antwerpse liberale dagblad De Koophandel van Antwerpen en van 1877 af beambte aan de Antwerpse Stadsbibliotheek, waar hij het tot onderbibliothecaris bracht. Stichtte in 1857 met H.Bauduin, J.Dautzenberg, Pr.van Duysse, J.F.J.Heremans, B.Rigaux en J.F.Jacobs het tijdschrift voor onderwijzers De toekomst. Schreef liederen en gedichten met moraliserende inslag, kindertoneel, schoolboeken (o.m. met Karel Weyler) en een bekroond werk over kunstnijverheid. Behoorde tot de pioniers van het Taalverbond, waarvan hij tijdens het eerste bestaansjaar penningmeester was. Was ook een der stichters van de Algemeene Belgische Onderwijzersbond (1857), in het kader waarvan hij zich een vinnig voorvechter toonde van het officieel onderwijs.

Mont, Maria Polydoor Karel De (gen. Pol) (° Wambeek, 1857-04-15 - ✝ Berlijn, 1931-06-29)

Schrijver, kunsthistoricus en journalist.

Vermeylen, August. (° Brussel, 1872-05-12 - ✝ Ukkel, 1945-01-10)

Hoogleraar, kunsthistoricus en schrijver. Medeoprichter van Van Nu en Straks. Gehuwd met Gabrielle Josephine Pauline Brouhon op 21/09/1897.

Naam - uitgever

Koninklijke Vlaamsche Academie Voor Taal- En Letterkunde

Titel - krant/tijdschrift

Maandblad Van Het Taalverbond (° 1890 - ✝ 1895)

Op voorstel van H. Langerock (secretaris van de Brusselse groep) werd het Jaarboek van het Taalverbond vervangen door een maandelijks bulletin, waarin gedetailleerd verslag werd uitgebracht over de vergaderingen die in de diverse groepen werden belegd. De administratie berustte bij Fr. van Cuyck. In tegenstelling tot de Jaarboeken bevatten de Maandbladen geen literair gedeelte meer. In plaats daarvan gaf het Taalverbond jaarlijks minstens één werk van een van zijn leden in eigen beheer uit (b.v. Uit het leven door L. Smits en Volksgeneeskunde in Vlaanderen door A. de Cock).

Naam - instituut/vereniging

Taalverbond, Het (° 1887 - ✝ –, 1900)

Liberale vereniging.