<Resultaat 102 van 1419

>

Waarde Heer en Vriend!
Ik ben het Nederlandsch niet machtig genoeg om passende dankwoorden te vinden voor 't bereidwillige leenen van de drie tooneelstukken.[1] 'k Heb een colossaal plan opgevat; maar 'k zou, om het uit te werken, op de Bibliotheek moeten zijn. 'k Zou voortdurend de oude schrijvers en de j[aar]g[an]g[e]n van 't Ned[erlandsch] Tooneel aan mijn beschikking moeten hebben en in den dag aan mijn plannen mogen denken.[2] Alas, Alas!
'k Heb al veel plezier gehad met het artikeltje over Hansen.[3] O[nder andere] kreeg ik een brief van Boele v[an Hensbroek], die spreekt "van dat beroerde boek dat al een half jaar op zijn tafel ligt, en hij kan er niets over zeggen, 't is te vervelend"!![4]Amol goed en wel, maar waarom moest hij me nu aan een haan vergelijken"[5] klaagde Hansen bij Blockhuys. — Kostelijk, kostelijk, heeft Jan v[an Rijswijck] gezegd. Enz[ovoort]
Het is een zeer prachtig idee, mij ten minste van éen secretarisambt te ontslagen.[6] Laat ons deze quaestie zoo spoedig mogelijk aan de dagorde stellen.
Ik ontmoet zooeven Bosiers,[7] na de convocatiebriefjes ter post gebracht te hebben. Hij kan Zaterdag onmogelijk: banket Jeune Barreau enz[ovoort][8]
Wat nu gedaan? zei... enz[ovoort]
Met haar en Pluim
Uw verkleefde
Emm[anuel] de Bom

Annotations

[1] Welke toneelstukken De Bom bedoelt, kon niet achterhaald worden.
[2] De Bom hield er veel (zij het dikwijls vage) plannen op na, waar vaak niets van terechtkwam.
[4] Deze brief werd niet teruggevonden.
[5] In zijn artikel (zie [3]), waarin De Bom het utopische karakter van de Aldietse beweging laakte, vergeleek hij Hansen met een halfgare haan die 's avonds verlokkende visioenen van de dageraad krijgt. Zie ook Emmanuel de Bom, Aanteekeningen IX, januari 1890 (bezit Letterenhuis), p. 15–16.
[6] Emmanuel de Bom, die van april 1890 tot april 1891 secretaris was van het Antwerpse Taalverbond, werd in april 1891 als verslaggever opgevolgd door Jef van de Venne. Zie het Maandblad van het Taalverbond, jrg. II, nr. 1 en nr. 2 (12 april 1891), p. 13.
[7] Horace Bosiers, advocaat, werd in het Maandblad van het Taalverbond (jrg. I, nr. 6, 1 november 1890, p. 63) aangekondigd als nieuw lid van het Taalverbond van Antwerpen.
[8] Onder de titel 'Conférence du jeune Barreau' deelde de Koophandel van Antwerpen op 15 oktober 1890 (p. 3) mee dat "de openbare rentréezitting" te Antwerpen zou plaatshebben op 15 november 1890.
Op 11 november 1890 (p.3) meldde het onder de titel 'Jonge balie' dat op 15 november 1890 "om 3 u. in de nanoen" te Antwerpen de plechtige heropening van "de Conferencie der Jonge Balie" zou plaatshebben. Deze heropening ging waarschijnlijk met een banket gepaard.
De 'Vlaamsche Conferencie' van de balie te Antwerpen was in 1885 op initiatief van de gelijknamige Gentse vereniging opgericht, met als doel het handhaven van de landstaal voor de rechtbanken.
Stichters van de Vlaamsche conferencie te Antwerpen waren: Edward Coremans, Jan van Rijswijck en Florimond Heuvelmans. De eerste twee waren respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter van 1885 tot 1891. Zie F. Wittemans, Conférence du jeune Barreau d'Anvers. Histoire de la Conférence (Antwerpen, 1900), p. 1.

Register

Naam - persoon

Blockhuys, Jozef (° Vorselaar, 1825-05-03 - ✝ Antwerpen, 1907-01-25)

Onderwijzer, journalist, bibliothecaris en schrijver. Werd in de wandeling "vader Blockhuys" genoemd. Genoot zijn opleiding aan de Rijksnormaalschool te Lier. Was eerst hoofdonderwijzer te Schaarbeek, waar hij zich inzette voor de inrichting van het beroepsonderwijs, daarna (1863 - 1865) hoofdredacteur van het pas opgerichte Antwerpse liberale dagblad De Koophandel van Antwerpen en van 1877 af beambte aan de Antwerpse Stadsbibliotheek, waar hij het tot onderbibliothecaris bracht. Stichtte in 1857 met H.Bauduin, J.Dautzenberg, Pr.van Duysse, J.F.J.Heremans, B.Rigaux en J.F.Jacobs het tijdschrift voor onderwijzers De toekomst. Schreef liederen en gedichten met moraliserende inslag, kindertoneel, schoolboeken (o.m. met Karel Weyler) en een bekroond werk over kunstnijverheid. Behoorde tot de pioniers van het Taalverbond, waarvan hij tijdens het eerste bestaansjaar penningmeester was. Was ook een der stichters van de Algemeene Belgische Onderwijzersbond (1857), in het kader waarvan hij zich een vinnig voorvechter toonde van het officieel onderwijs.

Boele Van Hensbroek, Pieter Andreas Martin (° Den Haag, 1853-01-23 - ✝ Den Haag, 1912-09-26)

Boekhandelaar, uitgever en letterkundige.

Bom, Emmanuel Karel De (° Antwerpen, 1868-11-09 - ✝ Kalmthout, 1953-04-14)

Bibliothecaris, journalist en schrijver. Medeoprichter van Van Nu en Straks. Gehuwd met Nora Aulit op 24/08/1901 in Antwerpen.

Bosiers, Horatius (° Antwerpen, 1868-04-05 - ✝ Antwerpen, 1953-03-09)

Advocaat.

Zoon van Pieter Jozef Bosiers. Werd in 1890 lid van het Taalverbond. Geen verdere informatie.

Coremans, (andries) Eduard (° Antwerpen, 1835-02-01 - ✝ Antwerpen, 1910-11-02)

Advocaat en politicus.

Oom van de gelijknamige toneelcriticus.

Hansen, Constant Jacob (° Vlissingen, 1833-10-04 - ✝ Brasschaat, 1910-04-14)

Letterkundige en bibliothecaris.

Heuvelmans Sr., Florimond (° Antwerpen, 1858-01-02 - ✝ Den Haag, 1931-04-21)

Advocaat en letterkundige.

Rijswijck, Jan Van (° Antwerpen, 1853-02-14 - ✝ Testelt, 1906-09-23)

Advocaat en burgemeester van Antwerpen.

Venne, Jef Van De (° Antwerpen, 1867-06-12 - ✝ Wilrijk, 1952-07-17)

Onderwijzer en schrijver.

Studeerde aan de toenmalige Rijksnormaalschool voor jongens te Antwerpen. Werd in 1886 benoemd tot onderwijzer te Antwerpen. Was een der vroegste leden van de Mertensvereniging, waar hij vele Vlaamse vrijzinnige voormannen leerde kennen; medestichter van de onderwijsvereniging Diesterweg. Lid van het Antwerpse Taalverbond en secretaris van het Verbond der Vlaamsche Vrijzinnige Vereenigingen. Medeopsteller van Noord en Zuid en hoofdopsteller van Recht door zee, werkte mee aan het Nederlandsch museum, Ons woord en De Koophandel van Antwerpen. Schreef een groot aantal artikels over opvoedkunde.

Titel - krant/tijdschrift

Koophandel Van Antwerpen, De. Dagblad Voor Politiek, Nijverheid, Kunst En Landbouw Van Antwerpen (° 1863 - ✝ 1897)

'Dagblad voor Politiek, Nijverheid, Kunst en Landbouw van Antwerpen'. Doctrinair-liberaal dagblad.

Maandblad Van Het Taalverbond (° 1890 - ✝ 1895)

Op voorstel van H. Langerock (secretaris van de Brusselse groep) werd het Jaarboek van het Taalverbond vervangen door een maandelijks bulletin, waarin gedetailleerd verslag werd uitgebracht over de vergaderingen die in de diverse groepen werden belegd. De administratie berustte bij Fr. van Cuyck. In tegenstelling tot de Jaarboeken bevatten de Maandbladen geen literair gedeelte meer. In plaats daarvan gaf het Taalverbond jaarlijks minstens één werk van een van zijn leden in eigen beheer uit (b.v. Uit het leven door L. Smits en Volksgeneeskunde in Vlaanderen door A. de Cock).

Nederlandsch Tooneel, Het. Weekblad Voor Tooneelbelangen

Informatief weekblad dat los van elke politieke strekking theaterinformatie bracht, en te Antwerpen verscheen in de jaren 1888-1889 en 1891-1892.

De redactie berustte bij L. Krinkels die er o.m. zijn Brieven van Ad. Totter in publiceerde. De publikatie werd een jaar onderbroken, tijdens hetwelk L. Krinkels (hoofdredacteur) en E. de Bom en A. Vermeylen (redacteurs) Ons tooneel uitgaven. Het jaar daarop verscheen opnieuw een Het Nederlandsch tooneel (ditmaal Orgaan voor tooneelbelangen), waarvan de redactie niet bekend is maar dat qua inhoud en presentatie sterk bij de vorige toneelbladen aanleunt (1891-1892).

Naam - instituut/vereniging

Taalverbond, Het (° 1887 - ✝ –, 1900)

Liberale vereniging.

Titel - artikel

Conference Du Jeune Barreau. (° 1841 - °)

Beroepsvereniging van jonge advocaten.

De oudste Conférence dateert van 1841; ze werd te Brussel gesticht op initiatief van A.Orts. In 1870 werd op verzoek van Edmond Picard, de toenmalige voorzitter van de Brusselse Conférence, een gelijkaardige vereniging te Antwerpen opgericht. De eerste voorzitter was Louis Seghers. Het duurde evenwel tot 1875 vooraleer ze, onder het voorzitterschap van Ch.Dumercy, tot ontplooiing kwam. Van dat ogenblik af nam ze spoedig een hoge vlucht. De Antwerpse Conférence stond in haar geheel principieel niet vijandig tegenover het gebruik van het Nederlands in de rechtspraak alhoewel ze markante franskiljons telde. Nadat in 1885 te Antwerpen de Conferentie van de Vlaamse Balie was gesticht, bleven tal van advocaten lid van beide verenigingen tegelijk. Het blad Le jeune barreau (1893 - 1951) stelde trouwens geregeld plaats ter beschikking van mededelingen van de Vlaamse Conferentie en nam ook in het Nederlands gestelde bijdragen op.